Kunnanvaltuuston kokouskutsu 19.4.2021 klo 18.00

14.04.2021 12:59

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                         Maanantai 19.4.2021 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 19.4.2021 kl. 18:00

 

Kokouspaikka                     Sähköinen kokous (Teams)

Sammanträdesplats           Elektroniskt sammanträde (Teams)

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

  

1                         

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

2                         

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3                         

Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksyminen vuosille 2021-2024
Godkännande av Kyrkslätts kommuns program för integrationsfrämjande åren 2021–2024

 

4                         

Kirkkonummentien sillan rakentaminen, kunnan ja väyläviraston välisen toteuttamissopimuksen hyväksyminen
Byggande av Kyrkslättsvägens bro, godkännande av genomförandeavtalet mellan kommunen och Trafikledsverket

 

5                         

Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen lisämääräraha
Tilläggsanslag för byggnadsprojektet för Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti

 

6                         

Karuby skolan lakkauttaminen 1.8.2021 alkaen
Stängning av Karuby skola fr.o.m. 1.8.2021

 

7                         

Yleishallinnon ja muiden kunnan toimielinten vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmat
Den allmänna förvaltningens och kommunens övriga organs dispositionsplaner i anslutning till budgeten för år 2021

 

8                         

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen eroanomus (TT) sekä uusien varajäsenten nimeäminen
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i centralvalnämnden (TT) och val av nya ersättare

 

9                         

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulun tarkistaminen

Justering av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell

 

 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 27.4.2021

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens

webbplats 27.4.2021

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande