Kunnanvaltuuston kokous 6.3.2023

01.03.2023 14:16

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 

Kokousaika                        Maanantai 6.3.2023 klo 18.00
Sammanträdestid               Måndag  6.3.2023 kl. 18.00 

Kokouspaikka                     Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummi-sali
Sammanträdesplats            Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Läntisen Gesterbyn asemakaavan muutos ja laajennus (hanke 12203), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Ändring och utvidgning av detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

4
Masalan osayleiskaavan (piir.nro 3481) hyväksyminen MRL 37 §:n mukaisesti
odkännande av delgeneralplanen för Masaby (ritn.nr. 3481) enligt MBL 37 §

5
Hirsala I, ranta-asemakaavan osittainen muutos (hanke 37101), ranta-asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Hirsala I, delvis ändring av stranddetaljplan (projekt 37101), godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 §

6
Mössö, ranta-asemakaavan laatiminen (hanke 24400), ranta-asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Mössö, uppgörande av stranddetaljplan (projekt 24400), godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 §

7
Vuoden 2022 talousarvion ylitysoikeus perusturvan palvelualueen määrärahaan
Rätt att överskrida anslagen för serviceområdet vård och omsorg i budgeten 2022

8
Kunnanvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2023
Kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell hösten 2023

9
Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2019: Valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottamisesta kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ja kunnan toiminnan avoimuuden lisäämiseksi
Svar på fullmäktigemotion 1/2019: Fullmäktigemotion för ibruktagande av deltagande budgetering för att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och transparensen i kommunens verksamhet

10
Vastaus valtuustoaloitteeseen 18/2021: Ekologinen kompensaatio -aloite
Svar på fullmäktigemotion 18/2021: Ekologisk kompensation

11
Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2022: Kunnan frisbeegolfratojen jätehuolto
Svar på fullmäktigemotion 8/2022: Kommunens frisbeegolfbanors avfallshantering

12
Vastaus valtuustoaloitteeseen 15/2022: Someturvan käyttöönotto Kirkkonummen peruskouluissa
Svar på fullmäktigemotion 15/2022: Fullmäktigemotion om ibruktagandet av Someturva i Kyrkslätts grundskolor

13
Vireillä olevat valtuustoaloitteet
Anhängiga fullmäktigemotioner 

14
Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen (JV)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare (JV) 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 14.3.2023

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens
webbplats 14.3.2023 

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande