Kunnanvaltuuston kokous 3.2.2020

29.01.2020 09:47

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika                        Maanantai  3.2.2020 klo 18.00 
Sammanträdestid               Måndag 3.2.2020 kl. 18:00 
        
Kokouspaikka                     Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali
Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare 

3
Tolsanmäen asemakaava (hanke nro 13900) asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Detaljplanen för Tollsbacken (projekt 13900), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 § 

4
Kylmälän vesiosuuskunnan aiesopimus sekä hakemus avustuksesta ja lainan takauksesta
Kylmälä vattenandelslags intentionsavtal och ansökan om bidrag och låneborgen

5
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuorin tilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Kiinteistö Oy Männistönmuoris situation och därav föranledda åtgärder

6
Eron myöntäminen valtuutetulle ja varavaltuutetun kutsuminen (KH)
Beviljande av avsked från uppdraget som fullmäktigeledamot och kallande av ersättare (KH)

7
Eron myöntäminen kunnanhallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen (KH)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och val av ny ledamot (KH) 

8
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2016: Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Svar på fullmäktigemotion 7/2016: Hobbygaranti - alla barn ska ha minst en hobby 

9
Vastaus valtuustoaloitteeseen 10/2018: Killinmäen tai muiden mahdollisten tilojen käyttö koulujen väistötiloina
Svar på fullmäktigemotion 10/2018: Användning av lokaliteterna i Gillobacka eller andra eventuella utrymmen som ersättande utrymmen för skolor 
 
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,
tiistaina 11.2.2020 virka-aikana 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,
tisdag 11.2.2020 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande