Kunnanvaltuuston kokous 28.1.2019

23.01.2019 10:12

Kategoria: Kuulutukset

 

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai 28.1.2019 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 28.1.2019 klo 18:00

 

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 
2.
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare
 

3.
Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Detaljplanen för Sarvviksporten (projekt 34500), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §
 

4.
Riistametsän asemakaava (hanke 34600), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Detaljplanen för Viltskogen (projekt 34600), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §
 

5.
Kirkkonummen kunnan lausunto MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksesta
Kyrkslätts kommuns utlåtande om MBT 2019-planutkastet


6.
Hankintapäätös / tilintarkastusyhteisön valinta
Upphandlingsbeslut / Val av revisionssammanslutning


7.
Uuden varajäsenen nimeäminen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan
Utnämnande av ny ersättare till direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten


8.
Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valitseminen valtuustokauden loppuun
Val av en ny godeman vid fastighetsförrättningar till slutet av fullmäktiges mandatperiod

 

  
 
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 5.2.2019 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 5.2.2019 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande