Kunnanvaltuuston kokous 17.6.2019

12.06.2019 14:36

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai 17.6.2019 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 17.6.2019 klo 18:00

 

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3
Rastirannan ranta-asemakaavan (hanke 22500) hyväksyminen MRL:n 52 §:n mukaisesti
Stranddetaljplanen för Rastiranta (projekt 22500), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

 

4
Terveyden edistämisen raportti vuodelta 2018
Rapport om befrämjande av hälsa för år 2018

 

5
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022 hyväksyminen
Godkännande av planen för barns och ungas välfärd 2019 - 2022

 

6
Selvitys kielisuihkukokeilusta
Utredning om språkduschförsök

 

7
Talouden tasapainottamissuunnitelma
Plan för balansering av ekonomin

 

8
Vuoden 2020 talousarvion laadintakehys
Ram för uppgörande av budgeten för år 2020

 

9
Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten kunnanvaltuustossa 2019-2021
Val av valnämnd för förrättande av proportionella val i kommunfullmäktige 2019-2021

 

10
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2021
Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige för perioden 2019–2021

 

11
Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i revisionsnämnden för perioden 2019-2021

 

12
Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2019-2021

 

13
Kuntakehitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i kommunutvecklingssektionen för perioden 2019-2021

 

14
Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i personalsektionen för perioden 2019-2021

 

15
Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för perioden 2019-2021

 

16
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i bildnings- och fritidsnämnden för fullmäktigeperioden 2019–2021

 

17
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden för fullmäktigeperioden 2019-2021

 

18
Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden för fullmäktigeperioden 2019-2021

 

19
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i samhällstekniska nämnden för perioden 2019-2021

 

20
Palvelutuotannon lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i nämnden för serviceproduktion för perioden 2019-2021

 

21
Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i byggnads- och miljönämnden för perioden 2019-2021

 

22
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten för perioden 2019–2021

 

23
Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021
Val av ledamöter och ersättare i centralvalnämnden för perioden 2019-2021

 

24
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2019-2021
Val av nämndemän i tingsrätten för perioden 2019-2021

 

25
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta kaudelle 2019-2021
Val av gode män vid fastighetsförrättningar för perioden 2019-2021

 

 

 

 

 
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 25.6.2019 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 25.6.2019 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande