Kunnanvaltuuston kokous 13.5.2019

08.05.2019 10:41

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai 13.5.2019 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 13.5.2019 klo 18:00

 

Kokouspaikka                    Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

Huom! Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokouksen 13.5.2019 live-streamaus alkaa tänään poikkeuksellisesti vasta noin klo 18:30. 

OBS! Live-streamningen av Kyrkslätts kommunfullmäktiges sammanträde 13.5.2019 börjar idag undantagsvis först ca kl. 18:30.

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3
Hyvinvointikeskuksen rahoitustapa
Finansieringssätt för välfärdscentralen

 

4
Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019
Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2018-2019

 

5
Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2019
Bedömning av detaljplanernas aktualitet 2019

 

6
Jolkbyn päiväkodin sulkeminen 2019
Stängning av Jolkbyn päiväkoti 2019

 

7
Kunnan hallintosääntö valtuustokaudella 2017-2020
Kommunens förvaltningsstadga under fullmäktigeperioden 2017-2020


8
Vuoden 2018 tilinpäätös
Bokslut för år 2018


9
Vuoden 2018 arviointikertomus
Utvärderingsberättelse för år 2018


10
Vuoden 2018 henkilöstökertomus
Personalberättelsen år 2018

 

11
Sidonnaisuusrekisteri
Register över bindningar

12
Uuden varavaltuutetun määrääminen
Förordnande av en ny ersättare i fullmäktige

13
Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2017 tekojään toteuttamisesta Kirkkonummelle
Svar på fullmäktigemotion 5/2017 om byggande av konstisbana i Kyrkslätt

 

 

 

 

 
 
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 21.5.2019 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 21.5.2019 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande