Biblioteket delas
 

De första årtiondena efter grundandet fungerade biblioteket i kyrkbyn. I slutet av 1800-talet flyttades biblioteket flera gånger. År 1880 inrymdes det i handlanden Lindholms hus, år 1885 flyttade det till Jolkby och år 1892 till Hindersby.

Eftersom Kyrkslätt är en vidsträckt kommun och vägförhållandena i slutet av 1800-talet var dåliga, beslöts det år 1896 att biblioteket skulle delas i mindre enheter. Varje folkskola skulle få ett eget bibliotek. Nya bibliotek placerades nu i Bobäck, Evitskog, Haapajärvi, Järsö, Långvik och Porkala. I Hindersby folkskola fanns redan ett bibliotek och år 1900 inleddes utlåningsverksamheten också i Estby folkskola. Biblioteken sköttes av folkskollärarna allt efter deras tid och intresse.

Samma tid beslöt kommunalstämman att biblioteksverksamheten skulle få ett fast anslag om 300 mk per år, i stället för hundskattemedlen. Det blev möjligt att skaffa fler böcker till biblioteken och utlåningen blev livligare.