KRIGSMINNEN
 
 
 
 
SUOMEKSI
 
 


Hjalmar Tallberg var smed i sjätte generationen. Han föddes år 1902
i Överby, Kyrkslätt, och arbetade som smed i över sextio år.

Efter evakueringen av Porkalaområdet då han bosatt sig i Esbo började han skriva ner historier och anekdoter om livet och människorna i sina gamla hemtrakter. Sammanlagt blev det flera hundra berättelser och talesätt som han bidrog med i insamlingar i både Folkkultursarkivets och Kyrkslätts biblioteks regi.

Tallberg blev också känd för sin utpräglade kyrkslättdialekt och ombads vid olika tillfällen att uppträda för publik med sina historier. Förutom en skicklig smed var Hjalmar Tallberg en stor berättare.

Trots att den storväxte Hjalmar Tallberg till det yttre kunde te sig skrämmande, ofta svart och smutsig av sitt arbete, var han snäll och godmodig. Han var också filosofiskt lagd och skulle i mån av möjlighet sannolikt gärna ha tillbringat mer tid i böckernas värld.

Innehållet på den här webbplatsen bygger på intervjuer med Hjalmar Tallberg gjorda av Folkkultursarkivet år 1974 och 1975. Här berättar han om sin uppväxt, smedyrket, krigsminnen och om förhållanden i Kyrkslätt på 1920- och 1930-talen.

Originalinspelningarna finns uppbevarade på
Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv.
Följande band har använts som källa:
SLS 1146 1974:45 (inspelat av Katia Båsk)
SLS 1146 1974:51 (Katia Båsk)
SLS 1147 1975:86 (Yvonne Blom)
SLS 1147 1975:87 (Yvonne Blom)
SLS 1147 1975:88 (Yvonne Blom)

Webbplatsen är sammanställd av Ingalill Ihrcke.