Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen sääntömääräinen kokous 23.9.2020 klo 18.00

09.09.2020 08:34

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen jäsenet kutsutaan kalastusalueen sääntömääräiseen kokoukseen, joka pidetään Långvik congress wellness hotelissa, Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi 23.9.2020, klo. 18:00. Kokoukseen voi osallistua Teams etäyhteyden kautta.

Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen, riippumatta osallistumistavasta, paikalla tai etänä. Tällöin osaamme varautua osallistujamäärään ja äänioikeuden todentaminen menee sujuvasti. Valtakirjoja voi toimittaa sähköpostilla. Ilmoita osallistumisesta toiminnanjohtajalle viimeistään torstaina 17.9.2020. Lisätietoja kuulutuksen lopussa. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
Kokouksen avaaminen

2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.
Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo

4.
Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.
Hyväksytään kokouksen esityslista

6.
Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.

7.
Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

8.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

9.
Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.

10.
Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja

11.
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

12.
Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle

13.
Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

14.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma

15.
Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio

16.
Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille

17.
Päätetään kokouksen koollekutsumustavoista, pakollisten lisäksi.

18.
Päätetään sääntöjen muuttamisesta

19.
Päätetään lausunnosta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalastuskiellosta Hirsalansalmessa

20.
Kerrotaan käyttö- ja hoitosuunnitelmalaadinnasta, keskustelua, osallistujat voivat esittää toiveita

21
Kokous päätetään 

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;

4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. 

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan. 

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni. 

Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi. Kukaan yksittäinen edustajaa, ei saa äänestää äänimäärällä, joka ylittää yksi kolmasosaa läsnä olevien yhteisestä äänimäärästä. 

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta, alkaen klo. 17:30.

Etäosallistuja on sähköisesti toimittava tarvittavat pöytäkirjaotteet tai valtakirjat, viimeistään torstaina 17.9.2020. Suljettua lippuäänestystä ei ole mahdollista etäosallistujille. 

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä kalatalousalueen
kotisivulla https://kirkkonummi-siuntionjoenkalatalousalue.fi/ alkaen 16.9.2020, klo 10:00, jossa myös
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.10-11.11.2020. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä. 

Ilmoittautumiset ja kysymykset: toiminnanjohtaja Gabi Lindholm: s-postia: gabi.lindholm@outlook.com
puh: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16.

Turvallisuus Långvikenissa, koronan leviämisen ehkäisemiseksi:

https://langvik.fi/info/tiedotteet/covid-19/ 

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen hallitus