Yleistä

Kirkkonummen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan asiakkailleen talousveden ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi.

Kirkkonummen Vesi on kunnan liikelaitos, joka toimii kuntatekniikan toimialalla johtokuntansa alaisuudessa.

Kirkkonummella talousvesi on suurimmaksi osaksi pintavettä. Keskisen Kirkkonummen talousvesi on osin Meiko-järvestä puhdistettua ja osin HSY:n eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän puhdistamaa Päijänteen vettä.  Kantvik saa vetensä Suomen Sokerin puhdistamana Humaljärvestä.  Upinniemessä vesi puhdistetaan Valkolammen vedestä. Veikkolan juomavesi on pääosin kunnan omilta vedenottamoilta pumpattua pohjavettä sekä osin HSY: n Päijänteestä puhdistettua vettä. Lapinkylässä juodaan alueen pohjavettä.

Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi HSY:n Suomenojan puhdistamolle.

Vesihuoltopalveluita tarjotaan kunnanhallituksen vahvistamalla toiminta-alueella ja palvelut kustannetaan vesimaksuilla.

Vesihuoltoa kehitetään ja toiminta-aluetta laajennetaan kaavoitusohjelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Haja-asutusalueella vesihuoltopalveluita tuottaa kuusi vesiosuuskuntaa.

Tietoa haja-asutuksen vesihuollosta ja vesiosuuskunnista
Toiminta-alueet
Kirkkonummen veden yhteystiedot
Toimintakertomus 2016
Käyttösuunnitelma 2017
Vesihuoltolaitoksen johtokunta (valittiin 19.6.2017)