Vesihuolto ja veden laatu Kirkkonummella

Kirkkonummen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan asiakkailleen talousveden ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä yli 30 000 kuntalaiselle, joka vastaa noin 77 % kunnan väestöstä.Palvelu kustannetaan vesimaksuilla. Kirkkonummen Veden toiminta-alueet

Kirkkonummen Vesi on kunnan liikelaitos, joka toimii kuntatekniikan toimialalla johtokuntansa alaisuudessa.Vesihuoltolaitoksen johtokunta (valittiin 19.6.2017)

Vesihuoltoa kehitetään ja toiminta-aluetta laajennetaan kaavoitusohjelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Haja-asutusalueella vesihuoltopalveluita tuottaa kuusi vesiosuuskuntaa.Tietoa haja-asutuksen vesihuollosta ja vesiosuuskunnista

Vedenottamot ja jätevedenpuhdistus

Kirkkonummen keskustan alueelle toimitettava vesi on pintavettä. Kirkkonummen Veden vedenkäsittelylaitos sijaitsee Myllykylässä ja raakavetenä käytetään Meikon järven vettä. Lisäksi vettä ostetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY-kuntayhtymältä sekä Suomen Sokeri Oy:ltä. Myös nämä vedet ovat pintavettä.

Veikkolan alueelle toimitetaan sekä pinta- että pohjavettä. Veikkolassa on kaksi omaa pohjavedenottamoa ja lisäksi vettä toimitetaan myös Lapinkylän pohjavedenottamolta ja ostetaan HSY:ltä.

Upinniemessä on oma vedenkäsittelylaitos, jonka raakavetenä käytetään Valkolammen vettä.

Långvikin ja Volsin alueella sijaitsee kaksi pientä vedenottamoa, joista vesi toimitetaan alueiden muutamalle kiinteistölle.

Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi HSY:n Suomenojan puhdistamolle.

Vesi Kirkkonummella  on hyvälaatuista, pehmeää  talousvettä

Kirkkonummen Vesi tarkkailee toimittamansa veden laatua yhdessä Espoon seudun ympäristöterveyden kanssa. Tätä varten on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015 ja muutos 683/2017) mukainen valvontatutkimusohjelma. Ohjelman mukaisesti näytteitä otetaan verkoston lisäksi myös raakavedestä, vedenkäsittelystä ja verkostoon johdettavasta vedestä. Vesinäytteet tutkitaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa. Talousvesi täyttää asetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Talousvedessä on todettavissa ajoittain kloorin hajua ja makua. Vesijohtoveteen johdettavan veden mikrobiologinen laatu varmistetaan desinfioimalla, joten kloorin hajulta ja maulta juomavedessä ei näin ollen voi kokonaan välttyä.

Kirkkonummella verkostoveden kovuus on alle 5 dH (< 1 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Pesukoneissa ei tarvitse käyttää vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa.

Verkostoveden laatu 7-12/2020
Eteläinen verkosto
Veikkola, Lapinkylä, Vols
Upinniemi, Långvik
  
 
Vesipostien sijainnit:

 Kantvikin vesiposti
 Keskusta-alueen vesiposti
 Lapinkylän vesiposti  
 Långvikin vesiposti
 Veikkolan vesiposti