Kirkkonummen kunta hakee uutta innovatiivista toimijaa Porkkalan Merikylään

15.10.2019 14:18

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta hakee uutta toimijaa järjestämään ja kehittämään Porkkalan Merikylän piensatamaa sekä siihen liittyviä oheispalveluja. Tavoitteena on, että uusi toimija aloittaa mahdollisimman pian ja viimeistään veneilykauden 2020 alusta alkaen.

Porkkalan Merikylä on yksi Kirkkonummen tärkeimmistä matkailukohteista. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Porkkalanniemen virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon kannalta. Merikylä toimii vesillä liikkuvien palvelukeskuksena ja palvelee myös Porkkalan ulkoilu- ja virkistysalueen vierailijoita sekä Porkkalan kesäasukkaita. Porkkalan Merikylän lähistöllä on merkittyjä ulkoilualueita.

Merikylässä on kotisatamavenepaikkojen lisäksi vierasvenesatama ja siihen liittyvät palvelut. Alueella on toiminut nykytilanteessa mm. ravintola, kauppa ja polttoaineen jakelupiste. Porkkalan Merikylän alue on Kirkkonummen kunnan omistuksessa.

Kunta hakee innovatiivista toimijaa

Kirkkonummen kunnan tavoitteena on löytää toimija, jolla on innovatiivinen suunnitelma Porkkalan Merikylän toiminnasta ja palveluista. Toimijalla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset suunnitelman toteuttamiseen ja alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen.

 Tavoitteena on

- vetovoimainen ja houkutteleva pienvenesatama oheispalveluineen

- laadukkaat ja monipuoliset palvelut alueella

- taloudellisesti kestävä liiketoiminta, alueen kehittymisen edellyttämien investointien toteutuminen

Porkkalan Merikylän alueen tulee jatkossakin tarjota kotisatamavenepaikkoja. Veneilykauden 2020 osalta kunta on järjestänyt kotivenesatamapaikkojen laskutuksen. Kunta edellyttää, että valittava uusi toimija sitoutuu siihen, että kotivenesatamapaikan lunastaneilla on käytössään venepaikka veneilykauden 2020 ajan.

Satama-alueen tulee säilyä avoimena kuntalaisille. Satamassa tulee myös sijaita vapaasti käytettävissä oleva veneiden laskupaikka sekä sieltä tulee mahdollistaa huolto ja muu kulku lähialueiden muihin kohteisiin.  Satama-alueella sijaitsee pelastuslaitoksen varasto öljyntorjuntaan liittyvine välineistöineen, jotka tulee säilyttää alueella.

Tehtävät sopimukset

Kunta myy toimijalle alueella sijaitsevat rakennukset sekä vuokraa alueen toimijalle pitkäaikaisella (15-30 vuotta), siirrettävissä olevalla ja kiinnityskelpoisella maanvuokrasopimuksella. Maanvuokrasopimuksen pituus ja ehdot määritellään tarkemmin neuvotteluissa. Maa-alueen vuokra ja rakennusten myyntihinta määritetään kuntalain 130 § edellyttämällä tavalla auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta tilatun arvion mukaan.

Hakumenettely

Maa-alueen vuokraaminen ja rakennusten myynti toteutetaan avoimella neuvottelumenettelyllä.

Kiinnostuneita tahoja pyydetään ilmoittautumaan neuvotteluihin ja toimittamaan vapaamuotoisen esityksen, joka sisältää:

· tiedot ja kuvaus toimijasta, mahdolliset referenssit, yhteistyökumppanit

· esitys toiminta- ja palvelukonseptista sisältäen mahdollisen investointisuunnitelman ja -aikataulun

· rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelma

Kunta valitsee neuvotteluihin yhden tai useamman toimijan. Toimijat valitaan neuvotteluun seuraavilla kriteereillä:

· vastaako esitetty toiminta- ja palvelukonsepti kunnan tavoitteita

· toimijan referenssit

· hankkeen rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja toteuttamisvarmuus

Kunnan valitseman toimijan/ toimijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa tarkennetaan edellytyksiä toimijan esittämän suunnitelman toteuttamiseksi ja sovitaan tarkemmin sopimusten ehdoista.

Kunta valitsee neuvotteluiden perusteella Porkkalan Merikylän toimijaksi sen kumppanin, joka kykenee parhaiten vastaamaan kunnan asettamiin tavoitteisiin, jolla on referenssien ja neuvotteluiden perusteella taloudelliset edellytykset ja resurssit esittämänsä suunnitelman toteuttamiseen, ja joka on sitoutunut suunnitelmansa toteutukseen yhdessä hyväksytyin ehdoin.

Ilmoittautumiset Porkkalan Merikylän toimijan hakuun tulee jättää 12.11.2019 klo 12 mennessä

kirjaamo@kirkkonummi.fi, sähköpostin aihekenttään ”ilmoittautuminen Porkkalan Merikylän neuvotteluihin”

tai postitse osoitteeseen

Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Kuoreen merkintä ”ilmoittautuminen Porkkalan Merikylän neuvotteluihin”

Mahdolliset kysymykset pyydetään esittämään Kirkkonummen kunnan kirjaamoon kirjaamo@kirkkonummi.fi 29.10.2019 mennessä.

Tietoa kohteesta

Vuokrattava alue ja yleiskaava

Porkkalan Merikylän veneaseman tekninen selvitys

Vuokrattava alue ilmakuvilla

Porkkalan Merikylän rakennusten kuntotutkimus

Esitetyt kysymykset ja vastaukset

Porkkalan Merikylä