Kirkkonummella valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen - toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen

19.01.2021 15:57

Kategoria: Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Nuoret

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita uudistus koskee.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kansallinen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Jatkossa tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, koska osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä astui 1.1.2021 voimaan oppivelvollisen nuoren hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä. Samalla perusopetuksen järjestäjä sai vastuulleen oppilaiden hakeutumisvelvollisuutta koskevan ohjauksen ja valvonnan.

Käytännössä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että nuoren on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan.

Kirkkonummella on jo aikaisemminkin pyritty takaamaan perusopetuksen jälkeinen opiskelu- tai koulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Kaikki nuoret ovat voineet jatkaa opintojaan lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, 10. luokalla, nivelvaiheen koulutuksessa tai muussa hänelle ohjatussa paikassa, tai kehittää edelleen kieli- ja opiskelutaitojaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Toisen asteen opintojen osalta maksutonta on jo ennestään ollut itse opetus sekä päivittäinen ruokailu. Jatkossa maksutonta on myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, erilaiset opetuksessa tarvittavat työvälineet -asut ja -aineet sekä vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on jatkossa maksutonta (edellytettävät 5 koetta sekä mahdollinen hylättyjen kokeiden uusiminen).

Lukion ensi syksynä aloittavat opiskelijat saavat maksutta käyttöönsä tarvittavan opiskelumateriaalin ja opinnoissa tarvittavan tietokoneen. Myös ammatillisen koulutuksen aloittavat saavat käyttöönsä tarvittavat opiskeluvälineet maksutta. Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet jäävät jatkossakin opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Kirkkonummella valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen

Kirkkonummella työskennellään aktiivisesti, jotta kunta on valmis tuleviin muutoksiin. Valmistelussa ovat muun muassa lukiokoulutuksen opiskelijoiden tietokone-, oppikirja- ja -materiaalihankinnat sekä tietokoneiden ylläpitoselvitykset. Samoin suunnitellaan ja kehitetään oppivelvollisen eheää koulutuspolkua ja opinto-ohjausta sekä oppilashuoltoa tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Toimintamalleja kehitetään alueellisessa yhteistyössä lähikuntien kanssa. Tutkintokoulutukseen valmistava TUVA-koulutus korvaa nykyisen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) syksyllä 2022.

Koska oppivelvollisuuden laajentaminen tapahtuu suhteellisen nopealla aikataululla, on moni asia vielä työn alla ja käytännön seikat tarkentuvat työn edetessä. Viestimme siis uudistuksesta sitä mukaan, kun työ edistyy. Oppilaat ja huoltajat saavat tietoja ja ohjausta omalta koulultaan, jonka lisäksi tietoa tulee olemaan tarjolla myös Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta, Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

Yhteyshenkilöt:
Leila Kurki, opetustoimenjohtaja, p. 050-3370479, leila.kurki(at)kirkkonummi.fi
Mikael Flemmich, vt. sivistystoimenjohtaja, ruotsinkielinen päivähoito- ja opetuspäällikkö p. 040-7330264, mikael.flemmich(at)kirkkonummi.fi

Kirkkonummen majakkalogo