Kirkkonummella on hyviä kokemuksia UNICEFin koulupilotista

14.11.2019 15:10

Kategoria: Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Lapsenoikeusperustainen koulu on yhteisö, jossa lapsen oikeuksia opitaan, opetetaan, edistetään, kunnioitetaan ja suojellaan. Kirkkonummen kahdessa koulussa, Masalan ja Vuorenmäen kouluissa, toteutetun pilotin taustalla on kansainvälisen UNICEFin Rights Respecting School -malli, jota muokattiin Suomen oloihin. Tavoitteena oli jalkauttaa uusia opetussuunnitelman perusteita kehittämällä koulun lapsenoikeusperustaisuutta, kokeilla lapsenoikeusperustaisia työkaluja, esimerkiksi lapsen oikeuksiin perustuvia luokkasopimuksia ja UNICEFin tuottamia lapsenoikeusmateriaaleja.

Kehittämisen kohteina oli kummassakin koulussa tiedot, taidot ja asenteet lapsen oikeuksista sekä kiusaamisen ja syrjinnän estäminen sekä oppilaiden keskinäinen kunnioitus ja ilmapiiri. Koulut laativat Lapsenoikeusperustainen koulu -toimintasuunnitelmat.

Oppilaat vahvasti mukana edistämässä toimintaa

Masalan koulussa kehitettiin taitoja toimia lapsen oikeuksien edistämiseksi. Koulun rehtori Anne Koskenon mukaan oppilaiden kehittämiskohteiksi valikoitui alkukartoituksen ja kyselyjen perusteella kiusaaminen ja syrjintä ja oppilaiden keskinäinen ystävällisyys ja ilmapiiri.

 - Mikä hauskinta, toteaa Koskeno, koulun henkilökunta valitsi myös oppilaiden kaksi ensimmäistä tavoitetta omikseen.

Kolmanneksi yhteiseksi tavoitteeksi Masalan koulussa valittiin taidot toimia lapsen oikeuksien edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. Unicefin toimittamaa materiaalia hyödynnettiin luokkatyössä etenkin yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta tähdentävissä tehtävissä. Luokat laativat sopimuksia yhteiselon laadun parantamiseksi, tekivät lastenoikeusjulisteita ja esimerkiksi muistipelin lastenoikeuksista. Masalan koulun kohdalla tietoisuus omista ja toisten oikeuksista lisääntyi selvästi loppukyselyssä syksyllä 2018.

Vuorenmäen koulussa kehittämisen kohteina olivat lisäksi työrauha, hyvinvointi ja viihtyminen sekä aikuisten ja oppilaiden välinen kunnioitus ja ilmapiiri.

- Lapsen oikeuksille rakennetut luokkasopimukset, lapsenoikeusteemaviikot neljä kertaa vuodessa ja lasten vahva kuuleminen ovat perustaa, jolle rakennamme. Mikään näistä ei olisi merkityksellistä, jos kaikki se jäisi vain aikuisten toiminnaksi. Tavoitteena on ehdottomasti lisätä oppilaiden vastuuta ja jopa autonomiaa monissa koulun toiminnoissa, kertoo Vuorenmäen koulun rehtori Esa Kukkasniemi.

Lapsenoikeusperustainen koulu -toiminta laajenee suomenkieliseen perusopetukseen

Pilotti kesti evaluaatiovaiheineen yhteensä kaksi vuotta, 2017-2019, joista yksi lukuvuosi oli varsinainen pilottikehittämisen vaihe.

- Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, miten olemme myös pilottivaiheen jälkeen pitäneet kiinni niistä yhdessä sovituista painotuksista, joita pyrimme kehittämään. Pitää muistaa, että tämä on prosessi, johon olemme sitoutuneet. Kaikki ei ole heti valmista. Oppilaillekin kaikki tämä lapsenoikeuspuhe tulee osittain uutena asiana. Joka kerta ilahdun, kun kuulen oppilaiden suusta asioita, jotka ovat selvästi nousseet tämän työn kautta arkiseen puheeseen, iloitsee Kukkasniemi.

Koskeno toteaa hankkeen olleen kokonaisuudessaan hyvä, ainoastaan aikataulutus toi tiettyjä ongelmia.

- Mutta siemenestä on kasvanut taimi ja uusia aluevaltauksia tehdään. Oppilaat osallistuvat tänä lukuvuotena kaiken muun toiminnan ohella vertaissovittelutoimintaan ja ensi keväänä haluamaansa osallisuustoimintaan koko koulun hyväksi. Ajatuksena on laittaa koulun asioita kuntoon oppilaiden näkökulmasta. Oppilaat osaavat toimia vastuullisesti, kun heille vaan antaa siihen mahdollisuuden, kertoo Koskeno.

Pilottivaiheen jälkeen koulut jatkavat kehittämistä itsenäisesti. Kirkkonummen suomenkielisissä opetuspalveluissa onkin tarkoitus laajentaa Lapsenoikeusperustainen koulu -ohjelmaa kaikkiin perusopetuksen kouluihin. Ensin UNICEFin erityisasiantuntija perehdyttää koulujen rehtorit ohjelmaan, jonka jälkeen pilottikoulujen rehtorit ja opettajat mentoroivat ja kouluttavat muiden koulujen rehtoreita ja henkilökuntaa ohjelman käyttöönottoon. Laajentaminen aloitetaan tammikuussa 2020.

Lapsen oikeuksista oppiminen on yksi osa lapsenoikeusperustaisen koulun toimintaa. Lisäksi on tärkeää integroida lapsen oikeudet osaksi koko koulun toimintakulttuuria. Lapsenoikeusperustaisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet (osallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, lapsen oikeus kehitykseen) ja kouluun liittyvät artiklat toteutuvat koulun kaikessa toiminnassa: hallinnossa, opetuksessa ja oppimisessa, vuorovaikutussuhteissa ja yhdessä tekemisessä.

 

Unicefin koulupilotti