Kielten opetusta koskeva kokeilu alkamassa Kirkkonummella

09.05.2017 12:19

Kategoria: Opetus Lapset Nuoret

Kirkkonummen kunta on saanut Opetushallituksen valtionavustusta kieltenopetusta koskevaan kokeiluun, jonka tavoitteena on kielten opiskelun varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen vuosina 2017-2018. Syksyllä 2017 hanke tavoittaa Kirkkonummella esiopetukseen tulevat lapset oppimiskeskusten yhteydessä sijaitsevissa esikouluyksiköissä (Laajakallion, Kartanonrannan ja Vuorenmäen päiväkodit) ja perusopetuksessa ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle tulevat oppilaat seitsemässä koulussa Kirkkonummella. Koulut, joissa kielikokeilu alkaa ovat Laajakallio, Kartanonranta, Vuorenmäki, Nissniku, Kirkkoharju, Veikkola ja Gesterby.

Hanke on osa hallitusohjelman Osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Annetun ennakkotiedon mukaisesti valtionavustukselle on tulossa jatkohakemusmahdollisuus.

Kokeilun valtakunnallisina tavoitteina on mm. tehdä oppijoille ja perusopetusta, varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestäville tahoille mahdolliseksi hyödyntää nykyistä paremmin ja johdonmukaisemmin voimavaroja, joita liittyy varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan kielenoppimiseen sekä edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin.

Hankkeen painopisteitä Kirkkonummella ovat mm. kielipolun rakentaminen esiopetuksesta perusopetukseen huomioiden myös yhteydet toisen asteen koulutukseen, kasvattajayhteisön sitouttaminen varhennetun kielenoppimisen tukemiseen sekä kieltenoppimisen yhteyksien etsiminen lapsen ja nuoren arkeen ja elinikäiseen oppimiseen. Hankkeessa painotetaan myös oppijalähtöisyyttä ja osallisuutta sekä toiminnallisten ja erilaisia oppijoita motivoivien työtapojen lisäämistä.

Esiopetuksessa kielikokeilu toteutetaan ranskan ja saksan kielten kielisuihkuna yhden tunnin ajan viikossa. Esiopetuksessa kielihankkeen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin. Kielisuihkutusta toteutetaan leikkien ja loruillen ja tutustuen monipuolisesti kieleen. Se antaa luontevia mahdollisuuksia tuoda monikielisyyttä ja kulttuurin kohtaamisia esiopetuksen arkeen ja toimintakulttuuriin. Kielisuihkutuksessa painopisteenä ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä heidän arkeensa liittyvät puuhat ja leikit esiopetussuunnitelmaa soveltaen. Tavoitteena on hyödyntää lasten varhaista kielen oppimisen kykyä ja herättää into kielen opiskeluun.

Perusopetuksen 1.luokilla hanke mahdollistaa ranskan tai saksan kielen valitsemisen osaksi oppilaan opetusta. Opetusryhmä perustetaan, jos vähintään 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Opetus toteutetaan toiminnallisesti ja oppilaslähtöisesti tutustuen monipuolisesti kieleen. Hankkeen jatkuessa opetusta järjestetään myös vuosiluokilla 2-3. Kirkkonummen opetussuunnitelman kieliohjelman mukaisesti saksan ja ranskan kielten opiskelua voi jatkaa valinnaisena A2-kielenä 4.luokalta alkaen läpi koko perusopetuksen.

7.luokilla hanke toteutetaan niin, että oppilaat voivat valita espanjan tai venäjän kielen valinnaisena aineenatuntijaon ulkopuolisena lisätuntina. Opetusryhmä perustetaan, jos vähintään 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Opetus toteutetaan oppilaslähtöisesti ja painopisteenä ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Näiden kielten opiskelu jatkuu Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelman kieliohjelman mukaisesti valinnaisena B2-kielenä 8.luokalta alkaen. Kirkkonummella on mahdollista opiskella kyseisiä kieliä myös lukiossa ja hankkeen yhtenä tavoitteena onkin lisätä lukiossa tapahtuvia kielten valintoja.

 

Lisätietoja: Opetustoimen suunnittelija Kaisa Ojanen, puh. 040-5867291