Kielikylpy

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn (vuosiluokat 1-6) sekä Kirkkoharjun (vuosiluokat (7-9) kouluissa

Kaksikielinen opetus (kielikylpy) on vieraan kielen omaksumisen malli, jossa kieltä käytetään opetuksen välineenä oppilaalle luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Kielikylpyopiskelun yleistavoitteena on toiminnallinen kielitaito. Tavoitteena on, että oppilas selviytyy kielikylpykielellä erilaisista viestintätehtävistä: käyttää kieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ilmaisee tunteita, mielipiteitä ja asenteita sekä välittää ja hankkii tietoa kielikylpykielellä. Kielikylpykieli ruotsi on oppilaiden toinen opiskelukieli äidinkielen lisäksi kaikilla ala- ja yläkoulun vuosiluokilla. Kielikylpyopetuksen tavoitteet ovat yhtenevät eri vuosiluokilla, lukuun ottamatta ensimmäisen- ja toisen vuosiluokan äidinkielen tavoitteita.

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella asuville suomenkielisille lapsille

Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen opetussunnitelma, kaksikielinen opetus

Gesterbyn koulu

Edellytykset

Oppilaaksi oton periaatteet;

  • Oppilas on ollut kielikylpyesikoulussa, ruotsinkielisessä esiopetuksessa, kielikylpykoulussa,ruotsinkielisessä koulussa Suomessa tai ulkomailla
  • Ellei oppilaalla ole näitä taustoja, todennetaan lapsen ruotsinkielentaito haastattelemalla oppilasta, haastattelutilaisuudessa on mukana tuleva luokanopettaja ja toinen kielikylpyopettaja, ja siinä tarkastellaan oppilaan kielitaitoa ja taitotasoltaan ikätasoon kuuluvaa käyttäytymistä.

Soveltuvuuskokeita ei käytetä, ainoastaan haastatteluja ellei oppilas täytä oppilaaksi oton periaatteita.

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetus / perusopetus, koulutus / peruskoulutus, opetus / painotettu opetus