Kielikylpy

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn (vuosiluokat 1-6) sekä Kirkkoharjun (vuosiluokat (7-9) kouluissa

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen, hän omaksuu sen kyllä. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa. Äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uusia asioita.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli-periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Pyrkimys on, että luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelma, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Oppilaaksi oton periaatteet;

  • Oppilas on ollut kielikylpyesikoulussa, ruotsinkielisessä esiopetuksessa, kielikylpykoulussa,ruotsinkielisessä koulussa Suomessa tai ulkomailla
  • Ellei oppilaalla ole näitä taustoja, todennetaan lapsen ruotsinkielentaito haastattelemalla oppilasta, haastattelutilaisuudessa on mukana tuleva luokanopettaja ja toinen kielikylpyopettaja, ja siinä tarkastellaan oppilaan kielitaitoa ja taitotasoltaan ikätasoon kuuluvaa käyttäytymistä.

Soveltuvuuskokeita ei käytetä, ainoastaan haastatteluja ellei oppilas täytä oppilaaksi oton periaatteita.

Kielikylpypolku Kirkkonummella

Kielikylpypolku on mahdollista aloittaa Kirkkonummella jo 3-4-vuoden iässä Kielikylpy-yhdistyksen kielikylpykerhossa, Neidonkallion päiväkodin 5-vuotiaiden Vifslan-ryhmässä tai viimeistään Förskolan-esikoulussa. Esikoulusta kielikylpypolku jatkuu Gesterbyn koulun kielikylpyopetuksen 1.-6.-luokille. Alakoulusta kielikylpyyn siirrytään Kirkkoharjun koulun 7.-9. luokille.

Kielikylpy alakoulussa

Perusopetuksessa kielikylpy noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin suomenkieliset ryhmät. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu 1.-2. luokilla ainoastaan ruotsiksi. Kielikylpyopetuksen alkuvuosina painotus on ruotsin kielen ymmärtämisessä ja myöhemmin sen tuottamisessa. Kieltä opetellaan laulaen, loruillen, leikkien ja muiden toiminnallisten tapojen kautta. Kieltä harjoitellaan myös yhteistyössä eri-ikäisten kielikylpijöiden sekä Winellska skolanin oppilaiden kanssa. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryhmässä, eli opetuskielen vaihtuessa vaihtuu myös opettaja.

Kielikylpy yläkoulussa

Tällä hetkellä Kirkkoharjun koulussa annetaan kielikylpyopetusta vuosiluokilla 7-9. Kullakin vuosiluokalla on yksi perusopetusryhmä, joka on kielikylpyluokka. Tuntijako eri vuosiluokilla on Kirkkoharjun koulun A-kielen tuntijaon mukainen (2+3+3). Kielikylpypainotuksen valinta vaikuttaa myös oppilaan yläkoulun aikaisiin valinnaisainevalintoihin. Nykyiset Kirkkoharjun yläkoulun kielikylpyoppilaat jatkavat Kirkkoharjun koulussa perusopetuksen loppuun asti.

Kielikylpyopetus siirtyy asteittain kokonaan vuosiluokasta 7 alkaen Gesterbyn koulukampukseen lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Oppilaat kuuluvat edelleen hallinnollisesti Gesterbyn kouluun suomenkieliseen opetustoimeen, mutta he opiskelevat suurimman osan ajasta Winellska skolanissa. Näin turvataan ruotsinkielisen opetuksen osuus kielikylvyssä.

Uudistus on hyvä oppilaan tulevaisuuden ja opintojen jatkon kannalta. Kokonaistuntimäärästä puolet opetuksesta on ruotsiksi ja puolet suomeksi. Tavoitteena on hyvä toiminnallinen taso molemmilla kotimaisilla kielillä.  Pidämme myös erittäin tärkeänä oppilaiden motivaation ylläpitämistä. Siksi nimenomaan taito- ja taideaineet (liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) opetetaan ruotsiksi sekaryhmissä Winellskan koulun oppilaiden kanssa. Seuraavat aineet opetetaan 7. lk:lla suomeksi: matematiikka, äidinkieli, englanti, A2-kielet, luonnontieteet (biologia/maantieto ja fysiikka/kemia) ja uskonto. Taito- ja taideaineiden lisäksi on suunniteltu, että ruotsiksi opetetaan historia ja yhteiskuntaoppi, terveystieto ja oppilaanohjaus. Aineenopettajat tulevat Gesterbyn ja Kirkkoharjun kouluista sekä Winellska skolanista.


Kirkkoharjun koulun kielikylpykielellä tarjottaviin aineisiin vaikuttavat käytössä olevat opettaja- ja muut resurssit. Kielikylpykielellä opetettavissa oppiaineissa sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin koulun suomenkielisessä opetuksessa. Niissä aineissa, joita opiskellaan ruotsin kielellä, varmennetaan suomenkielisen sanaston hallinta mm. jatko-opintojen turvaamiseksi.
Viime vuosina ruotsin kielellä opiskeltuja aineita Kirkkoharjun koulussa ovat
– historia
– yhteiskuntaoppi
– uskonto
– terveystieto
– oppilaanohjaus
- musiikki
- Syventävä ruotsi

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulutus / peruskoulutus, opetus / painotettu opetus