Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus on kielten, kulttuurien, uskontojen ja katsomusten nivoutumista osaksi varhaiskasvatusta. Tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin omaa kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

Suomi toisena kielenä (S2-) opetus

Suomi toisena kielenä (S2) –opetus on tarkoitettu niille lapsille, joiden suomen kieli ei ole äidinkielen tasoinen kielen kaikilla osa-alueilla. S2-opetuksen tavoitteena on toimiva suomen kielen taito, jotta lapsi pystyy ilmaisemaan itseään, ymmärtämään ja tulla ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S2-opetus on arjessa ja opetustilanteissa tapahtuvaa toiminnan ohjausta, jonka lähtökohtina ovat lapsilähtöisyys, toiminnallisuus ja leikki. Henkilöstö motivoi, sanoittaa, mallintaa ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella suomen kieltä ryhmän arjessa.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa suomea toisena kielenä puhuvan lapsen suomen kielen taitotaso arvioidaan ja S2-opetus suunnitellaan Pienten kielirepun taitotasoasteikosta saadun tiedon perusteella. Konsultoiva S2-lastentarhanopettaja konsultoi ja ohjaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa kaksi- ja monikielisten lasten asioissa. 

Lapsen oma äidinkieli

Huoltaja vastaa lapsensa oman äidinkielen oppimisesta. Oman äidinkielen oppiminen on tärkeää, sillä se on perusta lapsen ajattelulle ja tunteille. Äidinkieli on myös tärkeä uusien kielten ja tiedon oppimisessa ja omaksumisessa.

Esiopetusikäisillä lapsilla on mahdollisuus oman äidinkielen tai muualla opitun vieraan kielen ylläpito-opetukseen. Hakeminen tapahtuu keväällä ennen esiopetuksen alkamista. Linkki hakemukseen löytyy tästä.