Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena on tukea, ohjata ja neuvoa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan.

Palveluilla pyritään edistämään kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä turvaamalla heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa (EHO).

Tilapäishoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu, jota järjestetään esimerkiksi perhehoitona tai lyhytaikaisina jaksoina asumisyksikössä. Yleisimmin tilapäishoito tulee kysymykseen omaishoitajan vapaiden aikana tai perheen jaksamisen tukena.

Perhehoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa asiakkaan oman kodin ulkopuolella lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Perhehoidon tavoitteena on mahdollisimman kodinomainen asuminen ja avun tarjoaminen kehitysvammaiselle henkilölle yksityisessä perheessä.

Kehitysvammaisten terveydenhuolto ja kuntoutus

Rinnekoti-Säätiöltä on ostettu poliklinikkapalveluja täydentämään perusterveydenhuollon palveluja. Nämä ovat päättyneet 1.7.2019. Pitkän tähtäimen suunnitelma palveluiden uudelleenjärjestelemiseksi on työn alla yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien ja HUS:n kanssa.

Vastuu kuntoutussuunnitelmien etenemisestä on asiakkaan hoidosta vastaavalla omalla lääkärillä. Oman lääkärin katsoessa, että kuntoutussuunnitelman laadinta on perusteltua, hän ottaa tarvittaessa yhteyttä terapioista vastaaviin tahoihin ja/tai kuntoutustyöryhmiin tarvittavien arvioiden ja/tai lausuntojen saamiseksi. Kirkkonummen kunnassa toimii sekä aikuisten kuntoutustyöryhmä että lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmä.

Omalääkäri tekee myös tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Tarvittavat terapia arviot tehdään joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Terapia-asioissa voi olla suoraan yhteydessä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan.

Suun terveydenhuoltoon kaikki ajanvaraukset tehdään keskitetyn ajanvarauksen kautta. 

Perusterveydenhuollon piiriin hakeudutaan kuten tähänkin asti normaalin terveyskeskustoiminnan käytäntöjen mukaisesti. 

Kansalaiset, Vammaiset
Kehitysvammahuolto
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset