Katselmukset

Lisäohjeita katselmuksista: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (kpl 7, s. 29-)

Aloitusilmoitus tai aloituskokous

Rakennustyöt katsotaan alkaneen, kun perustuksien betonointi- tai muuraustyöt aloitetaan. Tontinraivaus- ja maanrakennustöitä ei katsota vielä varsinaiseksi rakennustyöksi. Rakennustyön aloittamisilmoituksen perusteella määräytyy rakennusluvan voimassaoloaika. Samalla tarkistetaan aloittamista koskevat lupaehdot.

Aloitusilmoituksen voi jättää rakennusvalvonnan sähköpostiin (rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi), jossa ilmoitetaan lupatunnus, rakennuspaikka ja -toimenpide.

Aloituskokous määrätään lupapäätöksessä yleensä pientalosta alkaen. Kertarakennuttajan kohdalla aloituskokous on yleensä tarpeen jo neuvontasyistä. Aloituskokouksen tarkoituksena on selvittää, onko rakennushankkeeseen ryhtyvällä riittävät edellytykset selviytyä valitsemansa henkilöstön avulla rakennushankkeestaan niin, että säännösten ja määräysten edellyttämä vaatimustaso ja hyvä rakennustapa toteutuvat rakentamisessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen ennen rakennustöiden aloittamista

Katselmuksen suorittaa pääsääntöisesti mittausyksikkö. Katselmuksen paras suoritusajankohta on puiden kaadon jälkeen ennen kaivutöitä. Voidaan kuitenkin suorittaa esimerkiksi suurissa hankkeissa myös kaivutöiden jälkeen.

Tilaukset: kartoittajalta, puh. 040 556 0683. Kenttätyö: mittaustyönjohtaja, puh. 040 556 0684.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen ajankohta on, kun perustustyöt tai sitä vastaava rakennusvaihe on tehty ja rakennuksen rakennetut nurkkapisteet ja korkeusasema ovat luotettavasti mitattavissa ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Voidaan siis suorittaa joko sokkelin tai peruspilareiden valmistumisen jälkeen tai seinien pystytyksen jälkeen.

Tilaukset: kartoittajalta, puh. 040 556 0683. Kenttätyö: mittaustyönjohtaja, puh. 040 556 0684.

Pohjakatselmus

Rakennuslupapäätöksessä niin määrättäessä pohjakatselmus suoritetaan heti kaivutöiden jälkeen ennen varsinaiseen perustusten (anturat) laudoittamiseen ryhtymistä. Mikäli lupapäätöksessä ei ole määrätty viranomaiskatselmusta, suorittaa vastaava työnjohtaja ko. tarkastuksen merkiten sen tarkastusasiakirjaan.

Rakennekatselmus

Pari- ja omakotitalojen rakennekatselmukset suoritetaan rungon pystytyksen jälkeen ennen kuin rakenteet on peitetty. Perustusten ja mahdollisten välipohjan ja maanpaineseinän tarkastukset suorittaa vastaava työnjohtaja ja merkitsee tarkastusasiakirjaan, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä. Lomarakennusten, sivuloma-asuntojen ja talousrakennusten rakennetarkastukset suorittaa pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja ja merkitsee ne tarkastusasiakirjaan.

Suurempien johtavan rakennustarkastajan tai rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämien rakennuslupien rakennekatselmusten ajankohdat sovitaan ensimmäisen perustusten raudoituskatselmuksen yhteydessä rakennustöiden valvojan kanssa.

Vesi- ja viemärilaitteistojen katselmus, kun liitytään kunnallistekniikan verkostoon

Tilaukset: LVI-tarkastaja, puh. 0400 611 457

Jätevesien käsittelyjärjestelmien tarkastukset haja-asutusalueilla ja alueilla, joilla ei ole kunnallistekniikkaa

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Rakennushankkeen KVV-vastaava työnjohtaja tarkastaa käsittelyjärjestelmät ennen peittämistä ja kirjaa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan.

Ilmanvaihtolaitteistojen-katselmus

Suoritetaan lupapäätöksessä määrätyissä suuremmissa hankkeissa. Omakotitalojen ja vastaavien osalta IV-vastaava työnjohtaja tarkastaa ilmanvaihtolaitteiston ja merkitsee tarkastusasiakirjaan.

Erityinen palotarkastus, väestönsuojakatselmus ja öljylämmityslaitteistojen tarkastukset

Tilaukset: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/ päivystävä palotarkastaja, puh. (09) 816 26815, klo 9.00-11.30

Suoritetaan lähinnä suurempien hankkeiden rakennuslupapäätöksissä niin vaadittaessa ennen loppukatselmusta.

Erityisessä palotarkastuksessa oltava (mikäli sellainen kohteessa):

  • sammutuslaitoksen käyttöönottotarkastustodistus (tarkastuslaitos)
  • paloilmoittimen varmennustarkastuspöytäkirja (paloilmoitintarkastaja)

VSS-katselmus tehdään yleensä erityisen palotarkastuksen yhteydessä ennen loppukatselmusta niissä rakennuksissa, joihin sisältyy väestönsuoja.

Sähkötarkastus

Sähköurakoitsija suorittaa tarkastuksen ennen loppukatselmusta ja tekee siitä pöytäkirjan.
Suuremmissa hankkeissa vaadittavan hyväksytyn varmennuslaitoksen varmennustarkastus voidaan suorittaa säädetyn 3 kk:n sisällä käyttöönotosta, mutta suositellaan suoritettavaksi mikäli mahdollista jo ennen käyttöönottoa.

Hissitarkastus

Hissitarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos.

Loppukatselmus

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmus voidaan pitää osittaisena, mikäli rakennus tai sen ulkopuoliset työt ja/tai pihatyöt ovat vielä vähäisesti kesken. Loppukatselmuksen suorittamisesta sovitaan suoraan luvan myöntäneen rakennustarkastajan kanssa.

Lisäohjeita loppukatselmuksesta: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (kappale 11, s. 46-).