Kasvatuskumppanuus

Yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvattajien välillä perustuu molemmin puoliseen luottamukseen, kunnioitukseen, kuunteluun ja keskusteluun. Kasvatuskumppanuus on huoltajien ja kasvattajien tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Kasvatuskumppanuudessa huoltajat ja kasvattajat ovat tasavertaisessa vuorovaikutuksessa siten, että molempien kokemuksia, näkemyksiä ja asiantuntemusta kuullaan ja hyödynnetään lapsen parhaaksi. Tähän lapsen ja perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävään yhteistyöhön osallistuvat myös muut perheitä tukevat tahot. Huoltajien näkemykset ja osallisuus rikastavat varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista huoltajille tarjotaan kasvatuskumppanuuden mukaisesti mahdollisuutta kasvattajan tutustumiskäyntiin lapsen ja perheen kotiin. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on tutustua lapseen lapsen omassa kasvuympäristössä sekä luoda lapselle turvallinen siirtyminen kodista varhaiskasvatukseen sekä vahva pohja kasvatuskumppanuudelle varhaiskasvatuksen alkaessa. Tutustumiskäynnillä lapsen kotona tai aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksessa sovitaan lapsen tutustumisajasta tulevaan päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai kerhoon.

Jokaiselle lapselle tehdään Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien ja kasvattajien kanssa kaksi kuukautta hoidon alkamisesta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa kasvattajien työtä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi ja se perustuu Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017.

Tiedottaminen huoltajille ja huoltajilta varhaiskasvatukseen tapahtuu päivittäisten kohtaamisten lisäksi pääsääntöisesti sähköisesti. Tiedottamisessa korostuu positiivisuus ja lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä tukeva vuorovaikutus.

Siirtymätilanteiden tiedon siirto kerhon, päiväkodin, seurakunnan kerhoon tai esiopetuksen välillä tapahtuu vastaanottavan osapuolen toimesta, yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen siirtyessä esiopetukseen lapsen tuleva esiopetusyksikkö kutsuu lapset ja huoltajat touko-kesäkuussa tutustumaan esiopetuksen toimintaan, oppimisympäristöön ja henkilökuntaan. Huoltajille tarjotaan kasvatuskumppanuuden mukaisesti mahdollisuutta opettajan tutustumiskäyntiin lapsen ja perheen kotiin kesä-elokuussa.

Varhaiskasvatuksessa alkanutta kasvatuskumppanuutta jatketaan esiopetuksessa sekä kodin ja koulun yhteistyönä alkuopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa aloitettu ja esiopetuksessa täydennetty lapsen Kasvun kansio/digitaalinen portfolio voidaan siirtää alkuopetukseen, jossa sitä voidaan käyttää lapsen osaamisen dokumentoinnin ja itsearvioinnin välineenä.