Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa Kirkkonummella 1.8.2021 – kokeilutoimipaikat on valittu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikoiksi Masalan päiväkodin, Nissnikun päiväkodin, Kartanonrannan päiväkodin, Vuorenmäen päiväkodin sekä Sjökulla daghemmin. Kirkkonummen varhaiskasvatus tiedottaa kokeiluun osallistuvien päiväkotien lasten huoltajia tarkemmin kokeiluun ilmoittautumisesta. 

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa kirkkonummelaisista 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilussa kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kaksivuotisessa esiopetuksessa vahvistetaan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten laaditaan paikallinen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin, tutkivaan oppimiseen ja havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. 

Lue lisää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta: 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilun-opetussuunnitelman-perusteet-julkaistu

Kysymyksiä ja vastauksia kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta:

https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-esiopetuskokeilusta

Kevään aikana 2016-syntyneille lapsille on lähetetty päätös koeryhmään tai verrokkiryhmään kuulumisesta.  Mitä se tarkoittaa?

Koeryhmä

Koeryhmään kuuluvalla lapsella on oikeus ilmoittautua kaksivuotiseen esiopetukseen hänelle osoitetussa esiopetustoimipaikassa. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajat voivat valita, osallistuuko 5-vuotias kokeilulain mukaiseen esiopetukseen vai saavuttaako hän esiopetuksen tavoitteet muutoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kotona. 

Mikäli lapsi ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, hän voi edelleen osallistua varhaiskasvatukseen ja yhden lukuvuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Lapsen osallistumisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun voi myös peruuttaa.

Verrokkiryhmä

Verrokkiryhmään kuuluvan lapsen kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, vaan hän on edelleen normaalilainsäädännön piirissä.  Lapsi voi osallistua 5-vuotiaana normaalisti varhaiskasvatukseen ja sen jälkeen yksivuotiseen esiopetukseen.

Koeasetelmasta sekä verrokkiryhmään kuulumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti tietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin. 

1) nimi;

2) henkilötunnus;

3) valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettu oppijanumero;

4) se esiopetuksen toimipaikan alue, jossa lapsi asuu syksyllä 2020 tai 2021;

5) varhaiskasvatuksen järjestäjä ja se toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa syksyllä 2020 tai 2021;

6) lapsen kuuluminen koe- tai verrokkiryhmään.

Lisätietoa kokeilurekisteristä kokeilurekisteri@oph.fi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekee seurantatutkimusta kokeilun aikana.  Seurantatutkimusta tekevät tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä tutkimuksen tarkemmista yksityiskohdista.