Julkinen kuulutus, valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

21.12.2021 14:16

Kategoria: Kuulutukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
UUDELY/11528/2020

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027. 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

21.12.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021. 

Nähtävillä pito 

Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla. 

Muutoksenhaku ja valitusaika 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Valitusaika päättyy 27.1.2022. 

Lisätietoja

Antti Mäntykoski, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, p. 0295 021 434, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi