Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla tiejärjestelyineen, Kirkkonummi, tiesuunnitelma

27.02.2019 10:04

Kategoria: Kadut ja tiet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta aloittavat asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tiesuunnitelma käsittää liikenneturvallisuuden parantamisen rakentamalla eritasoliittymät Majvikin ja Masalan kohdalla. Lisäksi hankkeessa tehdään liittymäjärjestelyjä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:
Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, kirsi.patsi@ely-keskus.fi
puhelin 0295 021 331

Suvi Kylmänen, Kirkkonummen kunta, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi
puhelin 040 541 8462

Helsingissä 25.2.2019
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/uusimaa

 

2021 Kehä iii parantamisen alue - uutiskuva