Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Asunto Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3, rakentamista koskeva toiminta kiinteistöillä 257-473-1-158 ja 257-473-1-159

11.07.2019 13:08

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 10.7.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3:lle annettu päätös koskee louhintaa kiinteistöillä 257-473-1-158 ja 257-473-1-159 osoitteissa Ukonhatunkuja 3 ja 5.

 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 11.7.-12.8.2019 välisenä aikana Kirkkonummen kunnantalolla, Ervastintie 2. Asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12.8.2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

 

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sari Soini, puh 040 1269 678, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 10.7.2019

KIRKKONUMMEN KUNTA

Ympäristöpäällikkö

 

 

 

Miljöchefen har 10.7.2019 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3 har beviljats beslut som gäller brytning på fastigheter 257-473-1-158 och 257-473-1-159 på adresser Stormhattsgränden 3 och 5.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 11.7.-12.8.2019 i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12.8.2019. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöchef Sari Soini, tfn 040 1269 678, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 10.7.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöchef