Huoltajakyselyn tulokset: enemmistö tyytyväisiä etäopetukseen

21.04.2020 13:23

Kategoria: Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Lapset

Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikapalvelut teki kyselyn huoltajille etäopetuksesta. Kyselyyn vastasi 2159 huoltajaa. Kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyllä haluttiin palautetta huoltajilta, jotta koulujen toimintaa voisi kehittää vielä parempaan suuntaan. Lisäksi haluttiin tietää miten huoltajat kokevat etäopetuksen toimineen tähän asti.

Ilahduttavaa on, että 79,2 % huoltajista on sitä mieltä, että opettaja on ollut riittävästi yhteydessä oppilaaseen.

Enemmistö huoltajista on myös sitä mieltä, että etäopiskelu on toiminut oman lapsen kohdalla hyvin –  25 % vastasi, että etäopiskelu on sujunut erinomaisesti ja 49 % sitä mieltä, että etäopiskelu on sujunut hyvin.

Avoimissa kommenteissa näkyy, että huoltajat pitävät opettajan päivittäistä yhteydenpitoa oppilaisiin tärkeänä. Tyytyväisyyttä lisää opettajan yhteydenpito jonkin videoyhteyden avulla. Jopa 86 % huoltajista toivoo, että opettaja on yhteydessä oppilaisiin videoyhteyden avulla (esim. Meets tai Teams).

Koulutehtävien määrästä 69,7 % vastaajista on sitä mieltä, että tehtävämäärä on ollut sopiva. Avoimissa kommenteissa näkyy, että alussa opettajilla on ollut haasteita sopivan tehtävämäärän löytämisessä, mutta että tilanne on sittemmin tasoittunut. Etäopiskelu on kuitenkin vieläkin haasteellista osalle oppilaista ja osa huoltajista toivookin enemmän yhteydenpitoa kouluilta.

Tähän voi lisätä, että kouluilla on alun jälkeen myös panostettu siihen, että koulunkäynnin ohjaajat ovat yhteydessä eri tavoin oppilaisiin, joilla on koulunkäynnin kanssa enemmän haasteita. Koulunkäynnin ohjaajat ovat joko koululla tukemassa niitä oppilaita, jotka eivät osallistu etäopetukseen tai avustavat eri etäyhteyksien avulla oppilaita koulutehtävien kanssa. Useammassa koulussa koulunkäynnin ohjaajat soittelevat kotiin, jos oppilas ei ilmesty etätunnille, ovat yhteydessä oppilaisiin ja tukevat tehtävien teossa.

Monet huoltajat ilmaisivat kiitoksensa opettajien panostukseen ja siihen miten nopeasti he ovat ottaneet uudet tekniset menetelmät käyttöönsä. Monella huoltajalla on vastausten perusteella hyviä kokemuksia etäopetuksesta. Koulujen yhdenmukaisia käytänteitä peräänkuulutettiin kuitenkin myös. Useat huoltajat toteavat vastauksissaan, että etäopetuksessa auttaa selkeä aikataulu ja rytmi etäpalavereihin sekä se, että ohjeistukset löytyvät aina samasta paikasta ja ovat selkeitä. Myös se, että käytetään aina samoja järjestelmiä, helpottaa varsinkin nuorten oppilaiden etäopiskelua.

Kirkkonummen majakkalogo