Hoitopaikkatakuu tai isyysloma

Hoitopaikkatakuu

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitopaikkatakuu. Kirkkonummen kunta sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuksen keskeyttäneille lapsille hoitopaikan seuraavan toimintavuoden elokuussa entiseen päiväkotiin hoitopaikkatakuuta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Saman varhaiskasvatuspaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja hoidon keskeyttäminen kestää yhtäjaksoisesti vähintään viisi (5) kuukautta. Hoidon keskeytyksestä laaditaan kirjallinen sopimus viimeistään kuukautta ennen keskeytystä.

Vanhemmat voivat keskeyttää varhaiskasvatuksen tilapäisesti:

  • äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan,
  • vuorotteluvapaan,
  • sairausloman,
  • työttömyysjakson,
  • lomautuksen,
  • tilapäisen muuton
  • tai muun syyn vuoksi.

Keskeyttämisajalta perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta (Kela). Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi (2) kertaa hoitopaikkatakuun ehdoilla. Perheen tulee ilmoittaa hoitopaikkaan kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi hoitoon vai jatkuuko hoidon keskeytysaika seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.-31.7.).

Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen hoitopaikkatakuuta koskevan sopimusajan täyttymistä vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin perheen tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen kesken sopimuskauden jonkun muun syyn kuin vanhempien työllistymisen tai opiskelun takia, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista ja paikka osoitetaan vapaana olevien hoitopaikkojen mukaisesti.

Perheet voivat käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluja, joita ovat kerhot ja asukaspuistot. 

Lisätietoa:
Hoitopaikkatakuuta koskevat periaatteet
Sopimuslomake hoitopaikkatakuusta

Isyysvapaa ja varhaiskasvatus

Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuslain (11a §) mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.


Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa päiväkotiin viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Poissaolo ilmoitetaan päiväkotiin ”Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana” – lomakkeella ja sen liitteenä tulee toimittaa isyysvapaata koskeva kopio Kelan päätöksestä.

Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta.

Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana – lomake