Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja toisen ihmisen antamaa apua, jota saavat vaikeavammaiset ihmiset.

Ajankohtaista tietoa liittyen Korona-virukseen

Mikäli olet henkilökohtaisen avun asiakas ja tarvitset suojavarusteita suojautumisen vuoksi, ole yhteydessä vammaispalveluihin puhelinaikana ma ja to klo 10-11 numeroon 09-29671 tai omaan sosiaalityöntekijään.

Lisää tietoa korona-viruksesta ja myös ohjeistusta liittyen henkilökohtaiseen apuun löytyy täältä:

https://www.kirkkonummi.fi/vammaispalvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää Vammaisten henkilöiden kokemukset koronaepidemian aikana – kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille. Olet tervetullut vastaamaan kyselyyn. Kysely löytyy THL:n sivuilta painamalla tästä.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi itse selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu niihin tavanomaiseen elämään liittyviin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisissa elämän toiminnoissa eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.


Henkilökohtaista apua  on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten välttämättä tarvittava määrä eri vuorokaudenaikoina. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa, mikäli pienempi tuntimäärä ei riitä turvaamaan välttämätöntä avunsaantia.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus sekä päivittäisen avun tarve. Siihen pitää liittää lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto.


Sosiaalityöntekijä arvioi henkilökohtaisen avun tarpeen yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa lähiverkoston kanssa. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella.


Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Palvelua tuotetaan korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, jolloin vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana tai kunnan ostopalveluna.

Lisätietoja henkilökohtaisen avun järjestämistavoista:

Työnantajana avustajalle
Ostopalvelu
Palveluseteli

Kansalaiset, Vammaiset
Sosiaalipalvelut - Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut
asukkaat / kuntalaiset