Esiopetuksesta perusopetukseen

Kirkkonummella noudatetaan varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulua velvoittavaa lapsen siirtymävaiheen kuvausta, joka varmistaa lapsen yhtenäisen oppimispolun varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun. Lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan aina esiopetusvuoden alussa yhteistyössä huoltajien, esiopetusyksikön ja lapsen tulevan koulun kesken. Esiopetuksesta kouluun siirryttäessä järjestetään tiedonsiirtopalaveri, jossa lapsen oppimisen edistymisen kannalta oleellinen tieto siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen opetuksen järjestämistä varten.

Esi- ja alkuopetuksessa tehdään lukuvuoden aikana paljon toiminnallista yhteistyötä. Yhteistyötapaamiset pitävät sisällään vähintään neljä tapaamista esiopetusryhmien ja alkuopetuksen luokkien lasten, kasvattajien ja opettajien kesken lukuvuoden teeman mukaisesti. Tapaamisia järjestetään sekä päiväkodissa, koulussa että lähiympäristössä, jolloin lapset ja opettajat tutustuvat toisiinsa sekä erilaisiin oppimisympäristöihin ja työskentelytapoihin.

Pidennetty oppivelvollisuus

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin. Oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen esiopetuksen alkamista. Sen lisäksi lapselle tehdään myös erityisen tuen päätös. Nämä lapset ovat huoltajan hakiessa oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen 5-vuotiaana. Velvoittavan (maksuton) esiopetusvuotensa pidennetyn oppivelvollisuuden lapset suorittavat 6-vuotiaana.

Lisätietoja pidennetystä oppivelvollisuudesta antaa: Erityispäivähoidon koordinaattori 050 577 4991 tai ruotsinkielisessä esiopetuksessa koulupsykologi puh.  040 7290 524.

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin eli ns. koululykkäys

Yleensä lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, jona hän täyttää seitsemän vuotta. Psykologi voi suositella tutkimusten perusteella lapselle perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin, jolloin lapsi käy esiopetuksen toiseen kertaan. Mikäli lapsellasi on psykologin lausunto perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä, voit hakea lapsellesi mahdollisuutta aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin.

Koulun aloituksen siirrosta voivat hyötyä mm. kypsymättömät lapset, joilla motivaatio koulumaiseen työskentelyyn on vielä heräämättä (esimerkiksi loppuvuodesta syntyneet lapset, keskoslapset tai kansainvälisen adoption kautta vasta esiopetusiässä Suomeen tulleet lapset). Koululykkäys voi olla tarpeen osalle pidennetyn oppivelvollisuuden lapsista, joille pidennys tehdään vasta kuusivuotiaana.

Koulun aloituksen myöhentäminen suunnitellaan yhteistyössä huoltajien, tutkivan tahon sekä laaja-alaisen erityislastentarhanopettajan ja esiopetuksen opettajan kesken.Huoltajien tulee hakea lapselle esiopetuspaikka.

Lisätietoja perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin: Erityispäivähoidon koordinaattori 050 577 4991 tai ruotsinkielisessä esiopetuksessa koulupsykologi puh.  040 7290 524.