Ely-keskus: Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

09.04.2018 16:59

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

UUDELY/11195/2017

Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

 

1     
Tausta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja meriveden tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Uudenmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa, että Helsingin ja Espoon rannikkoalue sekä Loviisan rannikkoalue säilyvät merkittävinä tulvariskialueina. Uusia merkittäviä tulvariskialueita ei ehdoteta nimettäväksi.

 

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää 22.12.2018 mennessä merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

 

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

 

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

2
Nähtävillä olevat asiakirjat
Uuttamaata koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 kaikkien Uudenmaan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja/tai kuntien internet-sivuilla.

 

Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Opastinsilta 12 B (5. krs), Helsinki):

Ehdotus Uudenmaan tulvariskialueiksi
Tulvariskien alustavan arvioinnin ensimmäisen kierroksen raportit
Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

3
Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Uudenmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki. Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Katso myös www.lausuntopalvelu.fi.

 

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 

Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö- tai merivesitulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
 

4
Lisätiedot
Lisätietoja antavat

 

johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 021 453 ja

 

suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 021 398

 

 

 

Helsingissä 9.huhtikuuta 2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus