Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2022

29.12.2021 09:00

Kategoria: Kuulutukset

Hakuajat
Toimintasopimusavustukset 33 250 € sekä niiden ennakot, hakuaika 15.1.2022 klo 16:00 mennessä.
Yleisavustusten ennakot, 31.1.2022 klo 16:00 mennessä.
Yleisavustukset, 53 000 €, hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
Kohdeavustukset
- Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 9 000 €, hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
- Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 2 000 €, hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
- Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 3 130 €, hakuaika 30.9.2022 klo 16:00 mennessä
Yleis- ja kohdeavustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja paikallisen toiminnan kehittämiseen.
Tunnustuspalkinnot
- 1000 euroa, hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
Myöntämisperusteena on nuoren henkilön ansiokas taide- ja kulttuuritoiminta
Tunnustuspalkinto voidaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle. Ehdotukset tulee laatia tarkoitusta varten osoitetulle lomakkeelle. 

Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022
- 12 000 € 31.3.2022 klo 16:00 mennessä
-  7 000 € 30.9.2022 klo 16:00 mennessä
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 01.12.2021 § 82 liitteessä ”Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022” selostetuin ehdoin. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.  

Postiosoite:
Kirkkonummen kunta / Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta / Avustukset /Kulttuuri
PL 20
02401 KIRKKONUMMI
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Hakuohjeet
Avustusten myöntämisperusteet ja muut avustusehdot on määritelty Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden avustusohjesäännössä.
Avustushakemus laaditaan kulttuuripalveluiden hakulomakkeelle. Hakuasiakirjoja on saatavissa osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille
sekä kunnan palvelupisteestä Ervastintie 2, Kirkkonummi.
Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi 

29.12.2020 Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut 

Lisätietoja

Avustuksia voidaan myöntää paikallisille kulttuurijärjestöille paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle.
Tämän avustusohjesäännön tarkoittamia avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.
Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille (poikkeuksena tunnustuspalkinnot). 

Toimintasopimusavustukset
Toimintasopimusavustusta voi hakea Kirkkonummella kulttuuripalveluita järjestävä tai tarjoava rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Toimintasopimusavustuksen saaja sitoutuu toteuttamaan avustuksen kohteena olevan toiminnan esittämänsä hakemuksen mukaisesti sekä tarvittaessa neuvottelemaan kulttuuritoimen kanssa toiminnan toteuttamistavoista, tiedottamisesta ym. seikoista, jotka edesauttavat toiminnan tuloksekasta toteutumista. 

Toimintasopimusavustuksen ennakkojen hakeminen
Yhdistykselle, joka on hakenut toimintasopimusavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toimintasopimusavustuksen ennakkoa. 

Toiminta-avustukset, yleisavustukset
Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Yleisavustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 3/5 (60%).  Avustuksesta n. 90 % myönnetään toiminnallisten mittareiden perusteella. 

Yleisavustuksen ennakkojen hakeminen
Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada yleisavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää yleisavustuksen ennakkoa. 

Toiminta-avustukset, kohdeavustukset
Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia ovat sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät. 

Erityisehdot: Rekisteröimättömässä ryhmässä tai yhteisössä on vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke toteutetaan Kirkkonummella vuoden 2021 aikana.  Avustuksen käyttötarkoitus on kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus tai tutkimukset ja julkaisut. 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin tarkoituksiin
- kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen
- kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus
- toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankintaan
- tutkimukset ja julkaisut
- museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito
- toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin) 

Kulttuurin koronakohdeavustukset 2022
- Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt yhdistykset tai yhdistykset, jotka ovat jättäneet rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta. Avustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät yhdistykset tai ryhmät, joissa on vähintään 3 jäsentä, joista ainakin 1 on kirkkonummelainen.
- Hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä, 12 000 €
- Hakuaina 30.9.2022 klo 16:00 mennessä, 7 000 € 

Koronakohdeavustuksen ehdot
- Avustuksen myöntämisperusteena on lasten- ja nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten pariin.
- Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tuo harrastajia takaisin harrastusten pariin.
- Toiminta järjestetään Kirkkonummella.
- Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset lapset ja nuoret
- Avustusta voidaan hakea suunnitelman tai jo toteutuneen toiminnan perusteella
- Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma kohteen menojen jakautumisesta tai tositteet toteutunen toiminnan kustannuksista.
- Omarahoitusosuus ei ole edellytyksenä avustuksen hakemiselle tai myöntämiselle.
Kirjanpito ja käyttötilitys
- Korona-avustuksen kohteena oleva toiminta on eroteltava selkeästi yhdistyksen kirjanpidossa.
- Avustussumma on käytettävä vuoden 2022 aikana päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.
- Koronakohdeavustuksen käytöstä annetaan erillinen käyttötilitys, jossa selostetaan toiminnan toteutuminen, osallistujamäärät, muut erityispiirteet sekä menojen ja tulojen jakautuminen.
- Vuoden 2022 avustusten myöntämistä ja käyttötilityksiä arvioitaessa koronakohdeavustuksia ei sisällytetä avustusohjesäännössä määriteltyyn avustusten maksimitasoon.