Asumispalvelut

Palveluasumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, riittäviä palveluja ja hyvää, tarvittaessa ympärivuorokautista asumisturvallisuutta.

Asumispalveluita järjestetään ensisijaisesti vammaispalvelulain ja toissijaisesti kehitysvammalain perusteella.

Asumispalveluita järjestetään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluita järjestettäessä huomioidaan henkilön vamman aiheuttaman haitta ja toimintarajoitteet, elinympäristö sekä elämäntilanne, joita arvioidaan yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa.

Asumispalveluita voidaan järjestää omassa kodissa, ryhmäkodissa tai muussa henkilölle itselleen parhaiten soveltuvassa paikassa. Tukea ja apua järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan, ympärivuorokautisesti tai osavuorokautisesti.

Asumispalveluita täydennetään tarvittaessa muilla tarvittavilla palveluilla. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoito, omaishoidontuki, vammaispalvelulain perusteella järjestettävä henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä päivä- tai työtoiminta.

Henkilöä pidetään vaikeavammaisena palveluasumisen osalta, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvasti päivittäisissä toiminnoissa suoriutuakseen, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein. Palveluasumisessa ei ole kyse hoidosta, hoivasta tai valvonnasta vaan ensisijassa asumisesta ja aktiivisesta omasta elämästä.

Asumispalveluissa asiakas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämäänsä liittyvät kustannukset.  

Palveluasumista haetaan hakemuksella vammaispalvelusta. Samalla on mahdollista hakea asumisen järjestämistä vaihtoehtoisesti kehitysvammalain mukaan, mikäli vammaispalvelulain mukaiset edellytykset eivät täyty. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee kokonaisarvion ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa.

Vammaiset
Asuminen
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset