Arviointi Kirkkonummen perusopetuksessa

Kirkkonummen kunnan arviointikulttuurissa painotetaan opintojen aikaista arviointia sekä oppilaan, huoltajan ja opettajan monipuolista vuorovaikutusta. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteiden yleisen osan, monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin. Arviointi kohdistuu oppilaan tietoihin, taitoihin ja työskentelyyn sekä käyttäytymiseen.

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin (formatiivinen arviointi). Lisäksi arvioinnin tehtävänä on määrittää oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen (summatiivinen arviointi).

Oppimisen arviointi

Opintojen aikainen arviointi on oppilaan oppimista tukevaa ja monipuolista. Se antaa oppilaalle työkaluja oman oppimisen arviointiin. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Oppilaille annetaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan.

Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös itsearviointi sekä vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä. Oppilaat harjoittelevat itsearviointia erilaisin menetelmin.

Oppimisen aikainen palaute ohjaa oppilaita asettamaan itselleen tavoitteita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Arviointikeskustelu on osa oppimisen aikaista arviointia. Arviointikeskustelun tavoitteena on antaa tietoa oppilaan saavuttamista oppimistavoitteista ja edistymisestä sekä asettaa tavoitteita tulevalle työskentelylle. Keskustelun kohteena ovat esimerkiksi oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen.

Osaamisen arviointi

Osaamisen ja työskentelyn arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tason arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti pohjautuen valtakunnallisesti määriteltyihin arviointikriteereihin.

Vuosiluokilla 1–5 lukuvuoden aikana pidetään väliarviointikeskustelu, joka on osa oppimisen aikaista arviointia. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltajat sekä opettaja. Lukuvuoden lopussa annetaan lukuvuositodistus, jossa osaamisesta annetaan sanallinen arvio.

Vuosiluokilla 6–9 annetaan välitodistus sekä lukuvuosi- tai päättötodistus, joissa osaamisesta annetaan numeraalinen arvio.

Oppiainekokonaisuuksittain opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan sanallisesti lukuvuosittain.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Käyttäytymisen arviointi perustuu yhteiseen kriteeristöön, joka on nähtävillä opetussuunnitelmassa.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Vuosiluokilla 1–5 käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti ja vuosiluokasta 6 alkaen numeerisella arvosanalla. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.