Aluehallintovirasto: Ympäristölupahakemus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

08.03.2019 15:38

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristölupahakemus

Hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY


Asia

Biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittaminen Ämmässuon kaatopaikalle sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia.


Hakemuksen mukainen toiminta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 14.12.2012 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnalle ympäristöluvan nro 212/2012/1. Lupaa on tämän jälkeen muutettu aluehallintoviraston antamalla päätöksellä nro 34/2019, 1.2.2019. Muutosta koskeva päätös ei ole lainvoimainen.

HSY haki 18.12.2015 vireille tulleella hakemuksella kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi 1.7.2016 antamallaan päätöksellä nro 178/2016/1 hakemuksen kaikkien esitettyjen jätejakeiden osalta. HSY valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston antaman päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi (päätös nro 17/0571/3, 14.12.2017). Nyt vireillä oleva hakemus koskee hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttamaa asiaa.

HSY hakee kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n mukaista poikkeusta biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle. Poikkeusta haetaan seuraaville jätteille:

maa- ja kiviainesjätteen mekaanisen käsittelyn rejekti
hiekanerotusjäte
PVC-jäte
tulipalo- ja vahinkosaneerausjätteen mekaanisen esikäsittelyn rejekti
eristevillajätteen esikäsittelyn rejekti
lujitemuovijäte
pilaantuneet maa-ainekset.

Jätejakeet ovat osin samoja kuin vuonna 2015 vireelle tulleessa hakemuksessa. Jätteet, joille poikkeuslupaa haetaan, on tarkoitus sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle täyttöalueelle S1. Poikkeusta haetaan 1.1.2019 alkaen viideksi vuodeksi.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.


Toiminnan sijainti

Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskus, Ämmässuontie 8, 02820 Espoo. Täyttöalue S1 sijoittuu kiinteistöille 57-445-8-8 ja 49-408-1-428.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 8.3. – 8.4.2019 Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2) ja Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä (Tekniikantie 15, 2. krs).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/2192/2018.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 8.4.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496

sähköposti: sari.lansola@avi.fi

Ympäristöneuvos Päivi Vilenius, puh. 0295 016 308

sähköposti: paivi.vilenius@avi.fi