Aluehallintovirasto: Pikkalan kaapelitehtaan toiminnan muuttaminen, Prysmian Group Finland Oy

21.01.2019 06:00

Kategoria: Kuulutukset

 

Ympäristölupahakemus

Hakija

Prysmian Group Finland Oy

 

Asia

Pikkalan kaapelitehtaan toiminnan muuttaminen, Kirkkonummi ja Siuntio

 

Hakemuksen mukainen toiminta

Prysmian Group Finland Oy hakee kaapelitehtaan ympäristöluvan muuttamista johtuen lyijyn käyttömäärän kasvamisesta. Lyijyä käytetään merikaapelien tuotannossa. Lyijyn käyttömääräksi haetaan 10 000 tonnia vuodessa. Voimassa olevassa ympäristöluvassa lyijyn käytön on ilmoitettu olevan 4 000 tonnia vuodessa.

 

Tehtaalla valmistettavia tuotteita ovat suur-, keski- ja pienjännitekaapelit
ilma-, maa- ja vesistöasennuksiin sekä kaikki sähkönsiirtoon ja jakeluun tarvittavat kaapelit. Lisäksi tehtaalla valmistetaan jonkin verran tietoverkkokaapeleita. Viime vuosina kaapelituotanto on ollut 40 000–48 000 tonnia ja sen odotetaan kasvavan.

 

Tehtaalla on tapahtunut joitakin muutoksia tuotannossa lupakaudella. Kumikaapelien valmistus on lopetettu vuonna 2008. Kumikaapeli on korvattu muovikaapelilla. Toinen lyijyn päällystyslinja on otettu käyttöön vuonna 2012 ja tämän johdosta lyijyn käyttömäärä on kasvanut. Alueelle rakennettu mm. uusi kaapelivarasto ja suuremmille kaapeleille uusi armeerauslinja vuonna 2016.

Toiminnan sijainti

Tehdasalue sijaitsee Suomenlahden rannalla Pikkalanlahdella Kirkkonummen ja Siuntion kunnan alueella osoitteessa Kaapelitie 68. Suurin osa toiminnasta sijoittuu kiinteistölle 257-406-1-5.

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Tehtaan toiminnasta syntyy päästöjä vesistöön ja melua sekä vähäisiä päästöjä ilmaan. Tuotannon kasvu tulevaisuudessa voi lievästi lisätä toiminnasta aiheutuvien päästöjen määrää. Toisen lyijylinjan käyttöottaminen lisää vähäisessä määrin lyijypäästöjä tehtaan jätevedenpuhdistamolle ja päästöjä ilmaan. Tuotannon muutokset tapahtuvat sisätiloissa, eikä niillä ole välitöntä vaikutusta suoraan meluun ulkona, mutta lisääntyvä liikenne voi puolestaan aiheuttaa melun lisääntymistä. Suurimmat jätejakeet ovat puu- ja kaapeliromu sekä kierrätysmetallit.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 21.1.–20.2.2019 Kirkkonummen ja Siuntion kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2) ja Siuntion kunnantalolla (Puistopolku 1). 

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/26446/2018.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 20.2.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Anna Laiho, puh. 0295 016 368

Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi