Aluehallintovirasto: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

31.05.2018 14:19

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristölupahakemus

Hakija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 

Asiat

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi.

Toiminnan sijainti

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot sijoittuvat Espoon kaupungissa Ämmässuon kaupunginosassa kiinteistöille 49-91-1-1, 49-91-1-2 ja 49-91-2-1, Espoonkartanon kylässä kiinteistölle 49-408-1-428, Koskenmäen kylässä kiinteistölle 49-411-1-13 ja Peringin kylässä kiinteistölle
49-450-2-16 sekä Kirkkonummen kunnassa Kauhalan kylässä kiinteistöille 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 ja 257-445-8-8. Jätteenkäsittelykeskuksen osoite on Ämmässuontie 8, 02820 Espoo.

Hakemuksen mukainen toiminta

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaan ja toimintaa koskeviin ympäristölupapäätöksiin (nro 212/2012/1, 14.12.2012 ja nro 213/2012/1, 14.12.2012) esitetään seuraavia muutoksia:

- Vaarallisten jätteiden vastaanottomäärä pienennetään nykyisestä 10 000 tonnista 5 000 tonniin vuodessa ja varastossa olevan vaarallisen jätteen määrää nykyisestä 200 tonnista 50 tonniin (Sortti-asema).
- Jätteenpolton kuonien vastaanotto- ja käsittelymäärää kasvatetaan nykyisestä 70 000 tonnista 94 000 tonniin vuodessa. Lupaa haetaan myös kuonan murskaukseen.
- Tavanomaisen jätteen kaatopaikkojen pintarakenteiden tiivistys- ja kuivatuskerrokset tehdään vaihtoehtoisesti ohennettuina rakenteina. Pintarakenteiden pintakerroksissa esitetään hyödynnettävän myös ns. Helsinki -moreenia.


Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Kuonan käsittelymäärien kasvu lisää toiminnasta aiheutuvaa melua. Mallinnustulosten perusteella jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta aiheutuva melu ei muutosten jälkeenkään ylitä asetettuja raja-arvoja. Kuonan käsittely ja Helsinki-moreenin hyödyntäminen voivat aiheuttaa pölyämistä. Pölypäästöjen on arvioitu rajoittuvan käsittelyalueille ja näiden välittömään läheisyyteen. Muutosten ei ole arvioitu lisäävän päästöjä pintavesiin. Vaikutukset viemäriin johdettavan veden laatuun on arvioitu vähäisiksi.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 31.5.–2.7.2018 Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa (Kirkkojärventie 6 B) ja Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2).
 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä asiakohdan Dnro ESAVI/7106/2017

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.7.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Sari Lansola, puh. 0295 016 496

sähköposti: sari.lansola@avi.fi

Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407

sähköposti: arja.johansson@avi.fi