Ajankohtaista

Etäluettavat vesimittarit asteittain käyttöön Kirkkonummella

16.6.2022
Kirkkonummen Vesi vaihtaa vesimittareita etäluettaviin alueittain. Uudiskohteisiin asennetaan jo nyt  pelkästään etäluettavia mittareita. 2021 alustavissa suunnitelmissa oli tavoitteena  vaihtaa kaikki Kirkkonummen Veden mittarit 7 vuoden aikana.  Vuodelle 2022 suunniteltuun reippaaseen alkustarttiin eli 1000 mittarinvaihtoon ei todennäköisesti päästä, koska Euroopan tämänhetkinen tilanne vaikeuttaa myös vesimittarien saatavuutta.  Sähkönkulutusta  on mitattu etäluettavilla mittareilla jo vuosikausia, ja kokemukset ovat hyviä.

Etäluettavan vesimittarin tekninen käyttöaika on mekaanisten mittarien käyttöaikaa huomattavasti pidempi mm. koska kuluvia mekaanisia osia ei ole. Etäluettavien mittarien avulla Kirkkonummen Veden  on helpompi myös tutkia verkoston virtaamia ja vuotoja ja siten saada lisää tietoa verkoston kunnossapitoa ja parantamista varten. Mittarit toimivat paristoilla, joita ei tarvitse vaihtaa mittarien käyttöaikana. Signaali välitetään erillisessä verkossa. 

Kiinteistöiltä, joille on asennettu etäluettava vesimittari,  poistuu mittarilukeman ilmoitusvelvoite. Kulutuslukema on kuitenkin helposti nähtävissä. Arviolaskut jäävät historiaan. Laskutus perustuu jatkossa  aina toteutuneeseen vedenkulutukseen. Asentaja välittää vanhan mittarin viimeisen mittarinlukeman vesilaitoksen laskutukselle.

Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mukaan vesimittari on veden myyjän eli Kirkkonummen Veden omaisuutta, ja Kirkkonummen Vesi määrää mittarin tyypin ja koon. Mittarinvaihdosta ei siis voi kieltäytyä.  Asiakkaan omistuksessa ja vastuulla ovat kiinteistöön kuuluvat vesi- ja viemärilaitteet putkistoineen (kvv-laitteet) ja  niiden kunto ja ylläpito.

Ensimmäinen etäluentaan vaihdettu alue oli Luoman entisen vesiosuuskunnan alue, ja kesän 2022 aikana vaihdot jatkuvat Kantvikin suunnalla. Mittarit vaihdetaan alueittain, koska siten niiden elinkaaren hallinta on helpompaa ja taloudellisempaa. Kirkkonummen Vesi määrittelee alueiden aikataulun  nyt käytössä olevien mittareiden keskimääräisen iän,  verkostoon liittyvien syiden ja saatavissa olevien mittarien määrän perusteella.  Ilmoitamme asiakkaille tekstiviestitse tai puhelimitse, kun vaihto kyseisessä vedenkäyttöpaikassa on ajankohtainen.  Tämän jälkeen asiakas voi varata sopivan ajan nettisovelluksesta, johon on linkki tekstiviestissä.  Aluevaihdoista ei laskuteta asiakkaita.

Veikkolan jätevesivuotoon 23.-24.2.2022 liittyvä vesistötarkkailu helmi-maaliskuussa 2022

22.4.2022

Kirkkonummen Veikkolan jätevedenpumppaamon läheisyydessä havaittiin paineviemärivuoto 24.2. Vuodon arvioitiin alkaneen 23.4. Vaikka vuoto saatiin korjattua saman vuorokauden aikana vuodon havaitsemisesta ehti jätevettä valua Lamminjärven ja Kaljärven välistä Lamminojaa pitkin Kalljärveen arviolta n. 670 m3.

Jätevesivuodon vesistövaikutuksia tarkkailtiin Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n toimesta helmi- maaliskuun aikana ja tarkkailun tuloksista on laadittu raportti. Tarkkailu suoritettiin Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Linkki raporttiin: Kalljärven vesistötarkkailu helmi-maaliskuussa 2022

Maailman vesipäivän  22.3. teemana pohjavedet

22.3.2022

YK:n yleiskokouksen v. 1993 julistaman Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Pohjavedet ovat kansallisaarre, joita on suojeltava, jotta hyvälaatuista vettä olisi saatavilla sekä nyt että tulevaisuudessa

Kirkkonummen Veden asiakkailleen toimittamasta vedestä pääosa on valmistettu puhdistamalla pintavedestä juomavettä. Pintavedestä valmistettu vesi on peräisin sekä HSY:n vedenpuhdistuslaitoksen Päijänteeltä johdetusta vedestä ja Kirkkonummen Veden  omilta vedenpuhdistuslaitoksilta kuten Meikolta johdetusta vedestä. Ainoastaan alle 10% Kirkkonummen Veden jakamasta vedestä on pohjavettä. Kunnan haja-asutusalueilla on merkittävä määrä yksityisiä talousvesikaivoja, joten pohjavesien suojelu on tärkeää myös Kirkkonummella.

Kanna vastuusi pohjavesistä!  Tutustu ympäristöhallinnon Tarkkana siellä pohjavesialueella! – ohjeisiin  eri toimijoille: Kotitaloudet, Lämmitysjärjestelmät, Maankäyttö, Maatalous, Pienteollisuus

Kirkkonummen Veden veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksut muuttuvat 1.4.2022 alkaen

Kirkkonummen Vesi on korottanut edellisen kerran veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuja vuonna 2016. Nyt toteutettavalla hintojen korotuksella turvataan Kirkkonummen Veden toimintavarmuus tulevaisuudessakin. Kirkkonummella on käytössä vanhaa 1960-luvulla rakennettua vesijohto- ja viemäriverkostoa, joka alkaa olla saneeraustarpeessa. Kirkkonummen Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi HSY:lle. Tulevina vuosina on näköpiirissä korotuspaineita mm. jäteveden käsittelyn kustannuksissa aina vuoteen 2032 saakka.

Perusmaksujen muutos tuo säästöä omakotikiinteistöille

Kirkkonummen Veden perusmaksut määräytyvät mittarikoon mukaan. Kiinteistöillä, joilla vedenkulutus on vähäisempää, käytetään pienintä vesimittaria, jonka perusmaksu on alhaisin. Kiinteistöillä, joilla vettä kuluu paljon, vesimittari ja perusmaksu ovat vastaavasti suurempia.

Kirkkonummen Vesi korottaa veden ja jäteveden perusmaksuja 1.4.2022 alkaen.
Hinnoittelumuutoksen tavoitteena on perusmaksujen jakautuminen oikeudenmukaisemmin. Aiemman kolmiportaisen hinnoitteluasteikon tilalle tulee uusi viisiportainen hinnoitteluasteikko. Omakotitalojen perusmaksut on muutettu omaan maksuluokkaan ja ne pienenevät.

Korotukset painottuvat etenkin rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin, koska näiden vedenkulutus on todellisuudessa suurempaa kuin omakotitaloissa.

1.4.2022 voimaan tulevassa hinnastossa veden ja jäteveden perusmaksuluokat ovat seuraavat:

-        0-22 mm (sisältää vesimittarikoon 20 mm) omakotitalot ym. pienet kohteet
-        23-45 mm (sisältää vesimittarikoot 25, 32 ja 40 mm) rivitalot, pienet kerrostalot
-        45- 70 mm (sisältää mittarikoot 50 ja 65 mm), suuremmat kerrostalot
-        71-101 mm (sisältää mittarikoot 80 ja 100 mm) teollisuuslaitokset yms.
-        102 - 151 mm (sisältää mittarikoot 125 ja 150 mm)

Kirkkonummen Veden asiakkaista n. 90% eli lähes kaikki omakotitalot kuuluvat alimpaan maksuluokkaan, joiden arvonlisäverollinen perusmaksu pienenee parilla kympillä noin 230 euroon vuodessa.  Suurimman mittarikoon vesimittareita ei ole käytössä Kirkkonummella tällä hetkellä, mutta hintaportaalla on haluttu varautua myös tulevaan teollisuusrakentamiseen.

Käyttömaksujen muutos

Käyttömaksut perustuvat veden mitattuun kulutukseen. Veden käyttömaksua nostetaan 2 % ja jäteveden käyttömaksua 5 %. Vuonna 2022 keskimääräisen perheen (4 hlö) veden ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee noin  3,15 € kuukaudessa verrattuna vuoden 2021 hinnastoon.

Lue lisää hinnoittelusta

Kantvikin verkostoon talousvettä Siuntiosta

 3.2.2022

Kirkkonummen Vesi aloittaa talousveden toimittamisen Siuntiosta tavoitteenaan parantaa eteläisen verkoston toimintavarmuutta.

Kirkkonummen Vesi on rakentanut vuosina 2020-2021 yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa yhdysputken, joka yhdistää Siuntion kunnan ja Kirkkonummen Veden eteläisen verkoston Pikkalasta Kantvikiin. Siuntiosta johdetaan pääsääntöisesti vettä Kirkkonummelle, mutta yhdysputki toimii myös tarvittaessa varavesiyhteytenä Siuntioon.

Yhdysputken käyttöönottovaiheessa vettä johdetaan vain pienelle osalle Kantvikin aluetta, mutta jatkossa veden määrää kasvatetaan.

Veden johtaminen Siuntiosta aloitetaan 7.2.2022 alkavalla viikolla. Kantvikissa asiakkaat voivat huomata veden alkuperän muuttumisen verkostoveden paineen pienenä muutoksena ja mahdollisesti veden ominaismaun muuttumisena.

Siuntiosta tuleva vesi on pohjavettä, jota johdetaan nyt alkuvaiheessa kahdelta eri vedenottamolta. Osa Kantvikin asukkaista saa edelleen keskustan verkostosta johdettavaa vettä, joka on pääosin HSY:ltä ostettavaa talousvettä.

Kirkkonummen Vesi investoi ja saneeraa 2022-

27.1.2022

Kirkkonummen Veden tärkeimmät investointi- ja saneerauskohteet vuonna 2022 ovat Sokerimestarintie ja Luoman runkovesijohto. Verkoston saneerausta ja rakentamista tehdään eri kokoisina hankkeina ympäri Kirkkonummea.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Kantvikiin, Heikkilään ja Sarvvikiin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos toteuttaa alkaneena vuonna  Kantvikin alueella Sokerimestarintielle uuden vesihuoltoyhteyden. Yhteyden avulla valmistellaan Sokeritehtaantien saneeraukseen liittyviä muutoksia verkostossa.

Lisäksi rakennutamme vesihuoltoverkostot yhdessä katujen ja yleisten alueiden rakentamisen kanssa asemakaavoitetuille alueille. Vuonna 2022 pääpaino on Riistametsän vesihuollossa ja lähivuosina Juhlakallion, Tolsanmäen ja Sarvvikinportin alueilla.

Lisätietoja kunnan suunnitelmista ja rakentamisesta

https://www.kirkkonummi.fi/tulevat-kadut

Runkolinjat vaativat säännöllistä kunnossapitoa

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen hallinnassa on noin 230 kilometriä vesijohtolinjaa ja 210 kilometriä viemärilinjaa. Linjastojen kuntoa seurataan monipuolisin tarkastuksin, historiatietoihin perustuen ja asiakaspalautteen perusteella.

Vuoden 2022 saneerauskohteet ovat Luoman runkovesijohto ja Granbodankujan alue. Lähivuosina saneeraukset kohdistuvat esimerkiksi Sokeritehtaantielle.

Hankkeista tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita erikseen.

Tonttijohdot ovat kiinteistöjen vastuulla

Kiinteistöille liitoskohdasta johtavat tonttijohdot ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Hyväkuntoinen tonttijohto vaikuttaa myös siihen, että hanasta tulee kirkasta ja hyvänmakuista vettä sopivalla paineella.
Järkevä hetki tonttijohdon kunnon selvittämiseen ja saneeraukseen voi olla runkolinjan saneerauksen yhteydessä. Saneeraustyöhön voi hakea kotitalousvähennystä.

Veden laatu on tärkeää Kirkkonummen Veden asiakkaille

10.12.2021
”Puhdasta vettä saatavilla eli se on tärkeintä, kiitos siitä!” – Kirkkonummen Veden asiakas

Kirkkonummen Veden asiakaskysely toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin tiedossa oleviin asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin ja julkaistiin Kirkkonummen Veden nettisivulla. Vastauksia saatiin 597.Vastaukset käsiteltiin nimettöminä, mutta vastaajia pyydettiin syöttämään postinumeronsa.

Kokemus vesijohtoveden laadusta vaihteli hieman suuralueittain.  Keskustassa ja sen lähialueilla veden laatu sai jonkin verran heikommat arviot kuin kunnan muissa osissa.  Verkoston paineeseen keskustan alueella oltiin tyytyväisiä, kun taas Kirkkonummen itäosissa painetasoa ei pidetty aivan tarkoituksenmukaisena.

Yleisin häiriötilanne oli vastaajien kokemuksen mukaan ennalta ilmoitettu vesikatkos. Jäteveteen liittyviä häiriöitä oli koettu vain vähän. Monet vastaajista oli häiriötilanteessa tavoitettu tekstiviestillä.  Noin joka kolmas oli silti sitä mieltä, ettei häiriötiedottaminen ollut riittävää.

Alle kolmannes vastaajista oli suoraan asioinut Kirkkonummen Veden kanssa vuoden aikana. Asioinnin siirtyminen entistä enemmän verkkoon oli useimmista vastaajista myönteistä.

”Ainahan voisi maksaa vähemmän, mutta…” – Kirkkonummen Veden asiakas

Mittarointia ja laskutusta koskevissa kysymyksissä  eniten mielipiteitä jakoi kysymys hinnoittelusta. Kolmannes asiakkaista oli hinnoitteluun tyytymättömiä.

Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä paikkakunnan vesi- ja jätevesihuoltoon asteikolla 0-10 yli puolet vastaajista antoi Kirkkonummen Vedelle huippuarvosanan 9 tai 10.

Asiakaskyselyn vapaissa palautteissa toivottiin entistä paremman veden laadun lisäksi myös reaaliaikaista laskutusta, etäluettavia mittareita, halvempia hintoja ja ajantasaisempaa tiedottamista.

Kirkkonummen Vesi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!   Palautteenne on aina tervetullutta.  Voitte lähettää sitä nettisivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse vesi@kirkkonummi.fi tai soittamalla  Kirkkonummen Veden henkilökunnalle.

Asiakaskyselyyn vastaajien kesken on 30.11. 2021 arvottu kolme lumityökalusettiä ja ne on jo toimitettu voittajille.

Tutustu tästä linkistä asiakaskyselyn vastauksiin

8.12.2021

Suojaa vesimittarisi jäätymiseltä

Vesiputkien tai vesimittarin jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun pakkaset lauhtuvat ja jää alkaa sulaa, jolloin vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista.

Paras keino estää jäätyminen on suojata vesimittari ja vesiputket talvipakkasilla. Vesimittaritilan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 astetta. Huomioi, että vaikka metrin korkeudella olisi lämmintä, niin tuuletusluukun tai oven unohtuessa auki, lattian tasossa voi olla pakkasta.

Mikäli vesimittari pääsee varotoimenpiteistä huolimatta jäätymään, sulje vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Kirkkonummen Veteen.

Jos epäilet putken olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä ammattilaiseen: Kiinteistön sisäputkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille, muiden vesiputkien sulatus Kirkkonummen Veden tehtäviin, josta laskutetaan palveluhinnaston mukaan.

Kirkkonummen Veden vikapäivystysnumero 09 - 2967 2275

Vesihuollon tilannekartta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

18.10.2021

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2025 

Vesihuollon tilannekartta

Kirkkonummen Veden toimialueen häiriötilanteista  ja vesihuoltoverkoston ylläpitotöistä tiedotamme ajantasaisesti tilannekartalla.

Tilannekartan ohje 

Muistilista mittarinvaihtoon

  • Huolehdi siitä, että asentaja pääsee esteettä ja viivytyksettä asennuspaikkaan eikä mittarin edessä ole ylimääräistä tavaraa
  • Älä käytä pesukonetta tai astianpesukonetta asennusajankohtana
  • Huomioi, että asennuksesta voi tulla mittaritilan lattialle pieni määrä vettä