Ajankohtaista

Veden jakelun häiriö Veikkolassa 22.3 klo 21 - 23.3. klo 03 välisenä aikana


 
Kirkkonummen Veden runkovesijohdossa Veikkolassa ilmeni putkirikko keskiviikkoiltana noin klo 21 maissa. Vauriosta johtuen vedenpaine laski koko Veikkolan alueella ja vedenjakelu keskeytyi hetkellisesti. Vaurioitunut kohta paikallistettiin Kirkkonummen Veden henkilöstön toimesta ja vesikatkoalue saatiin rajattua torstaiaamuun klo 03:00 mennessä. Vedenjakelu toimii normaalisti Veikkolan alueella muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta. Vaurioituneen vesijohdon korjaustyöt suoritetaan mahdollisimman pikaisesti.

 

Vesijohtovesi on käyttökelpoista, mutta siinä voi esiintyä sameutta. Kirkkonummen Vesi pyytää käyttäjiä juoksuttamaan vettä, kunnes sameus poistuu. Sameus johtuu putkirikon aiheuttamasta veden virtaussuuntien muutoksesta.

 

Valitettavasti putkirikon lisäksi Kirkkonummen Veden vikapäivystysnumerossa ilmeni ongelma, josta johtuen asiakkaiden puhelut eivät menneet läpi noin klo 21 - 23 välisenä aikana. Vian syytä selvitetään parhaillaan.

 

Kirkkonummen Vesi pahoittelee aiheutunutta häiriötä.

 

Kirkkonummen Vesi tiedottaa asiasta seuraavan kerran torstaina 23.3.2023 klo 14:00.

Kirkkonummen Vesi tiedottaa: Sähkökatkoihin varautuminen Kirkkonummella

11.11.2022

Veden saanti sähkökatkon aikana

Lyhyen paikallisen sähkökatkon sattuessa vedenjakelu Kirkkonummen Veden verkostossa toimii normaalisti. Vesi voi kuitenkin tulla hanasta pienemmällä paineella.

Korkeammilla paikoilla, joissa on käytössä paikallinen paineenkorottamo tai kerrostalojen ylimmissä kerroksissa voi kuitenkin veden paineen heikkenemisen huomata nopeasti.

Veden laatu sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

Veden laatuun sähkökatko ei vaikuta. Vesijohtovettä voi turvallisesti  juoda sähkökatkon aikana, ellei veden väri tai haju poikkea normaalista. Jos vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamasta sakasta. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä sähkökatkon jälkeen, kunnes sen laatu on normaali. 

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. Varautuminen on tärkeää myös omien kaivojen varassa oleville. 

Viemäröinti sähkökatkon aikana

Sähkökatkon aikana viemäröinti toimii osittain. Jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Tärkeimmillä pumppaamoilla voidaan käyttää varavoimaa, mutta sähkökatkojen aikana voidaan joutua johtamaan vettä ylivuotona maastoon tai vesistöihin.

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesien ylivuotoihin, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin.

Suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan. Pesuja varten voi laskea vettä isompaan astiaan ja ottaa siitä kauhalla käyttöön tarpeellisen määrän.

Myös kiinteistön haltijan tulee varautua sähkökatkoihin

Kiinteistöissä, joissa on oma paineenkorotuspumppu, vedenpaine on sähkökatkon aikana  normaalia alhaisempi ylimmissä kerroksissa .

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien johtaminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu varavoimalla.

Vaikka kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa liian alas, jotta ei luoda suotuisia olosuhteita legionellabakteerien kasvulle.

Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä.
Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Toimi näin sähkökatkon aikana:


Häiriötiedotteet omaan matkapuhelimeen

Voit tilata Kirkkonummen Veden häiriötiedotteet matkapuhelimeesi tai katsoa tilanteen vesihuollon  tilannekartaltaKirkkonummen kunnan vesimaksut nousevat 1.4. lähtien


08.11.2022

Kirkkonummen Vesi nostaa Kirkkonummen kunnan vesimaksuja 1.4.2023 alkaen. Veden käyttömaksut nousevat veden osalta 14,5 % ja 15 % jäteveden osalta. Veden ja jäteveden perusmaksut kallistuvat 15 % tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoon verrattuna.

Hintojen nousun yhtenä syynä on Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) vesimaksujen korotus. Kirkkonummella maksujen hintojen nostoon vaikuttavat myös varautuminen tuleviin vesihuoltoinvestointeihin sekä toimintavarmuuden parantaminen.

”Vesimaksujen hinnankorotuksilla pyritään varmistamaan laadukkaasti toimivat vesihuoltopalvelut kirkkonummelaisille tänään ja tulevaisuudessa”, Kirkkonummen Veden liikelaitoksen johtaja Antti Levänen toteaa. ”Kirkkonummen kasvaessa uusiin asuinalueisiin liittyvien investointien lisäksi nykyistä vesihuoltoverkostoa on saneerattava tulevani vuosina nykyistä laajemmin, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy vähintään samalla tasolla tai sitä parannetaan tulevaisuudessa.”

Korotusten vaikutusta vesimaksujen kuluttajahintoihin voi arvioida esimerkin kautta:

Vesimaksujen korotukset vaikuttavat nelihenkisen perheen vesilaskuun noin 14,5 € kuukaudessa eli noin 174 € vuodessa. Veden keskimääräisenä kulutuksena on tässä laskelmassa käytetty 150 litraa/henkilö vuorokaudessa.

Lisätiedot:

Antti Levänen
Liikelaitoksen johtaja
Kirkkonummen Vesi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi


Etäluettavat vesimittarit asteittain käyttöön Kirkkonummella

16.6.2022
Kirkkonummen Vesi vaihtaa vesimittareita etäluettaviin alueittain. Uudiskohteisiin asennetaan jo nyt  pelkästään etäluettavia mittareita. 2021 alustavissa suunnitelmissa oli tavoitteena  vaihtaa kaikki Kirkkonummen Veden mittarit 7 vuoden aikana.  Vuodelle 2022 suunniteltuun reippaaseen alkustarttiin eli 1000 mittarinvaihtoon ei todennäköisesti päästä, koska Euroopan tämänhetkinen tilanne vaikeuttaa myös vesimittarien saatavuutta.  Sähkönkulutusta  on mitattu etäluettavilla mittareilla jo vuosikausia, ja kokemukset ovat hyviä.

Etäluettavan vesimittarin tekninen käyttöaika on mekaanisten mittarien käyttöaikaa huomattavasti pidempi mm. koska kuluvia mekaanisia osia ei ole. Etäluettavien mittarien avulla Kirkkonummen Veden  on helpompi myös tutkia verkoston virtaamia ja vuotoja ja siten saada lisää tietoa verkoston kunnossapitoa ja parantamista varten. Mittarit toimivat paristoilla, joita ei tarvitse vaihtaa mittarien käyttöaikana. Signaali välitetään erillisessä verkossa. 

Kiinteistöiltä, joille on asennettu etäluettava vesimittari,  poistuu mittarilukeman ilmoitusvelvoite. Kulutuslukema on kuitenkin helposti nähtävissä. Arviolaskut jäävät historiaan. Laskutus perustuu jatkossa  aina toteutuneeseen vedenkulutukseen. Asentaja välittää vanhan mittarin viimeisen mittarinlukeman vesilaitoksen laskutukselle.

Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mukaan vesimittari on veden myyjän eli Kirkkonummen Veden omaisuutta, ja Kirkkonummen Vesi määrää mittarin tyypin ja koon. Mittarinvaihdosta ei siis voi kieltäytyä.  Asiakkaan omistuksessa ja vastuulla ovat kiinteistöön kuuluvat vesi- ja viemärilaitteet putkistoineen (kvv-laitteet) ja  niiden kunto ja ylläpito.

Ensimmäinen etäluentaan vaihdettu alue oli Luoman entisen vesiosuuskunnan alue, ja kesän 2022 aikana vaihdot jatkuvat Kantvikin suunnalla. Mittarit vaihdetaan alueittain, koska siten niiden elinkaaren hallinta on helpompaa ja taloudellisempaa. Kirkkonummen Vesi määrittelee alueiden aikataulun  nyt käytössä olevien mittareiden keskimääräisen iän,  verkostoon liittyvien syiden ja saatavissa olevien mittarien määrän perusteella.  Ilmoitamme asiakkaille tekstiviestitse tai puhelimitse, kun vaihto kyseisessä vedenkäyttöpaikassa on ajankohtainen.  Tämän jälkeen asiakas voi varata sopivan ajan nettisovelluksesta, johon on linkki tekstiviestissä.  Aluevaihdoista ei laskuteta asiakkaita.


Veikkolan jätevesivuotoon 23.-24.2.2022 liittyvä vesistötarkkailu helmi-maaliskuussa 2022

22.4.2022

Kirkkonummen Veikkolan jätevedenpumppaamon läheisyydessä havaittiin paineviemärivuoto 24.2. Vuodon arvioitiin alkaneen 23.4. Vaikka vuoto saatiin korjattua saman vuorokauden aikana vuodon havaitsemisesta ehti jätevettä valua Lamminjärven ja Kaljärven välistä Lamminojaa pitkin Kalljärveen arviolta n. 670 m3.

Jätevesivuodon vesistövaikutuksia tarkkailtiin Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n toimesta helmi- maaliskuun aikana ja tarkkailun tuloksista on laadittu raportti. Tarkkailu suoritettiin Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Linkki raporttiin: Kalljärven vesistötarkkailu helmi-maaliskuussa 2022

Maailman vesipäivän  22.3. teemana pohjavedet

22.3.2022

YK:n yleiskokouksen v. 1993 julistaman Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Pohjavedet ovat kansallisaarre, joita on suojeltava, jotta hyvälaatuista vettä olisi saatavilla sekä nyt että tulevaisuudessa

Kirkkonummen Veden asiakkailleen toimittamasta vedestä pääosa on valmistettu puhdistamalla pintavedestä juomavettä. Pintavedestä valmistettu vesi on peräisin sekä HSY:n vedenpuhdistuslaitoksen Päijänteeltä johdetusta vedestä ja Kirkkonummen Veden  omilta vedenpuhdistuslaitoksilta kuten Meikolta johdetusta vedestä. Ainoastaan alle 10% Kirkkonummen Veden jakamasta vedestä on pohjavettä. Kunnan haja-asutusalueilla on merkittävä määrä yksityisiä talousvesikaivoja, joten pohjavesien suojelu on tärkeää myös Kirkkonummella.

Kanna vastuusi pohjavesistä!  Tutustu ympäristöhallinnon Tarkkana siellä pohjavesialueella! – ohjeisiin  eri toimijoille: Kotitaloudet, Lämmitysjärjestelmät, Maankäyttö, Maatalous, Pienteollisuus

Kirkkonummen Veden veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksut muuttuvat 1.4.2022 alkaen

Kirkkonummen Vesi on korottanut edellisen kerran veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuja vuonna 2016. Nyt toteutettavalla hintojen korotuksella turvataan Kirkkonummen Veden toimintavarmuus tulevaisuudessakin. Kirkkonummella on käytössä vanhaa 1960-luvulla rakennettua vesijohto- ja viemäriverkostoa, joka alkaa olla saneeraustarpeessa. Kirkkonummen Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi HSY:lle. Tulevina vuosina on näköpiirissä korotuspaineita mm. jäteveden käsittelyn kustannuksissa aina vuoteen 2032 saakka.

Perusmaksujen muutos tuo säästöä omakotikiinteistöille

Kirkkonummen Veden perusmaksut määräytyvät mittarikoon mukaan. Kiinteistöillä, joilla vedenkulutus on vähäisempää, käytetään pienintä vesimittaria, jonka perusmaksu on alhaisin. Kiinteistöillä, joilla vettä kuluu paljon, vesimittari ja perusmaksu ovat vastaavasti suurempia.

Kirkkonummen Vesi korottaa veden ja jäteveden perusmaksuja 1.4.2022 alkaen.
Hinnoittelumuutoksen tavoitteena on perusmaksujen jakautuminen oikeudenmukaisemmin. Aiemman kolmiportaisen hinnoitteluasteikon tilalle tulee uusi viisiportainen hinnoitteluasteikko. Omakotitalojen perusmaksut on muutettu omaan maksuluokkaan ja ne pienenevät.

Korotukset painottuvat etenkin rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin, koska näiden vedenkulutus on todellisuudessa suurempaa kuin omakotitaloissa.

1.4.2022 voimaan tulevassa hinnastossa veden ja jäteveden perusmaksuluokat ovat seuraavat:

-        0-22 mm (sisältää vesimittarikoon 20 mm) omakotitalot ym. pienet kohteet
-        23-45 mm (sisältää vesimittarikoot 25, 32 ja 40 mm) rivitalot, pienet kerrostalot
-        45- 70 mm (sisältää mittarikoot 50 ja 65 mm), suuremmat kerrostalot
-        71-101 mm (sisältää mittarikoot 80 ja 100 mm) teollisuuslaitokset yms.
-        102 - 151 mm (sisältää mittarikoot 125 ja 150 mm)

Kirkkonummen Veden asiakkaista n. 90% eli lähes kaikki omakotitalot kuuluvat alimpaan maksuluokkaan, joiden arvonlisäverollinen perusmaksu pienenee parilla kympillä noin 230 euroon vuodessa.  Suurimman mittarikoon vesimittareita ei ole käytössä Kirkkonummella tällä hetkellä, mutta hintaportaalla on haluttu varautua myös tulevaan teollisuusrakentamiseen.

Käyttömaksujen muutos

Käyttömaksut perustuvat veden mitattuun kulutukseen. Veden käyttömaksua nostetaan 2 % ja jäteveden käyttömaksua 5 %. Vuonna 2022 keskimääräisen perheen (4 hlö) veden ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee noin  3,15 € kuukaudessa verrattuna vuoden 2021 hinnastoon.

Lue lisää hinnoittelusta

Kantvikin verkostoon talousvettä Siuntiosta

 3.2.2022

Kirkkonummen Vesi aloittaa talousveden toimittamisen Siuntiosta tavoitteenaan parantaa eteläisen verkoston toimintavarmuutta.

Kirkkonummen Vesi on rakentanut vuosina 2020-2021 yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa yhdysputken, joka yhdistää Siuntion kunnan ja Kirkkonummen Veden eteläisen verkoston Pikkalasta Kantvikiin. Siuntiosta johdetaan pääsääntöisesti vettä Kirkkonummelle, mutta yhdysputki toimii myös tarvittaessa varavesiyhteytenä Siuntioon.

Yhdysputken käyttöönottovaiheessa vettä johdetaan vain pienelle osalle Kantvikin aluetta, mutta jatkossa veden määrää kasvatetaan.

Veden johtaminen Siuntiosta aloitetaan 7.2.2022 alkavalla viikolla. Kantvikissa asiakkaat voivat huomata veden alkuperän muuttumisen verkostoveden paineen pienenä muutoksena ja mahdollisesti veden ominaismaun muuttumisena.

Siuntiosta tuleva vesi on pohjavettä, jota johdetaan nyt alkuvaiheessa kahdelta eri vedenottamolta. Osa Kantvikin asukkaista saa edelleen keskustan verkostosta johdettavaa vettä, joka on pääosin HSY:ltä ostettavaa talousvettä.

Kirkkonummen Vesi investoi ja saneeraa 2022-

27.1.2022

Kirkkonummen Veden tärkeimmät investointi- ja saneerauskohteet vuonna 2022 ovat Sokerimestarintie ja Luoman runkovesijohto. Verkoston saneerausta ja rakentamista tehdään eri kokoisina hankkeina ympäri Kirkkonummea.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Kantvikiin, Heikkilään ja Sarvvikiin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos toteuttaa alkaneena vuonna  Kantvikin alueella Sokerimestarintielle uuden vesihuoltoyhteyden. Yhteyden avulla valmistellaan Sokeritehtaantien saneeraukseen liittyviä muutoksia verkostossa.

Lisäksi rakennutamme vesihuoltoverkostot yhdessä katujen ja yleisten alueiden rakentamisen kanssa asemakaavoitetuille alueille. Vuonna 2022 pääpaino on Riistametsän vesihuollossa ja lähivuosina Juhlakallion, Tolsanmäen ja Sarvvikinportin alueilla.

Lisätietoja kunnan suunnitelmista ja rakentamisesta

https://www.kirkkonummi.fi/tulevat-kadut

Runkolinjat vaativat säännöllistä kunnossapitoa

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen hallinnassa on noin 230 kilometriä vesijohtolinjaa ja 210 kilometriä viemärilinjaa. Linjastojen kuntoa seurataan monipuolisin tarkastuksin, historiatietoihin perustuen ja asiakaspalautteen perusteella.

Vuoden 2022 saneerauskohteet ovat Luoman runkovesijohto ja Granbodankujan alue. Lähivuosina saneeraukset kohdistuvat esimerkiksi Sokeritehtaantielle.

Hankkeista tiedotetaan vaikutusalueen asukkaita erikseen.

Tonttijohdot ovat kiinteistöjen vastuulla

Kiinteistöille liitoskohdasta johtavat tonttijohdot ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Hyväkuntoinen tonttijohto vaikuttaa myös siihen, että hanasta tulee kirkasta ja hyvänmakuista vettä sopivalla paineella.
Järkevä hetki tonttijohdon kunnon selvittämiseen ja saneeraukseen voi olla runkolinjan saneerauksen yhteydessä. Saneeraustyöhön voi hakea kotitalousvähennystä.

Veden laatu on tärkeää Kirkkonummen Veden asiakkaille

10.12.2021
”Puhdasta vettä saatavilla eli se on tärkeintä, kiitos siitä!” – Kirkkonummen Veden asiakas

Kirkkonummen Veden asiakaskysely toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin tiedossa oleviin asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin ja julkaistiin Kirkkonummen Veden nettisivulla. Vastauksia saatiin 597.Vastaukset käsiteltiin nimettöminä, mutta vastaajia pyydettiin syöttämään postinumeronsa.

Kokemus vesijohtoveden laadusta vaihteli hieman suuralueittain.  Keskustassa ja sen lähialueilla veden laatu sai jonkin verran heikommat arviot kuin kunnan muissa osissa.  Verkoston paineeseen keskustan alueella oltiin tyytyväisiä, kun taas Kirkkonummen itäosissa painetasoa ei pidetty aivan tarkoituksenmukaisena.

Yleisin häiriötilanne oli vastaajien kokemuksen mukaan ennalta ilmoitettu vesikatkos. Jäteveteen liittyviä häiriöitä oli koettu vain vähän. Monet vastaajista oli häiriötilanteessa tavoitettu tekstiviestillä.  Noin joka kolmas oli silti sitä mieltä, ettei häiriötiedottaminen ollut riittävää.

Alle kolmannes vastaajista oli suoraan asioinut Kirkkonummen Veden kanssa vuoden aikana. Asioinnin siirtyminen entistä enemmän verkkoon oli useimmista vastaajista myönteistä.

”Ainahan voisi maksaa vähemmän, mutta…” – Kirkkonummen Veden asiakas

Mittarointia ja laskutusta koskevissa kysymyksissä  eniten mielipiteitä jakoi kysymys hinnoittelusta. Kolmannes asiakkaista oli hinnoitteluun tyytymättömiä.

Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä paikkakunnan vesi- ja jätevesihuoltoon asteikolla 0-10 yli puolet vastaajista antoi Kirkkonummen Vedelle huippuarvosanan 9 tai 10.

Asiakaskyselyn vapaissa palautteissa toivottiin entistä paremman veden laadun lisäksi myös reaaliaikaista laskutusta, etäluettavia mittareita, halvempia hintoja ja ajantasaisempaa tiedottamista.

Kirkkonummen Vesi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!   Palautteenne on aina tervetullutta.  Voitte lähettää sitä nettisivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse vesi@kirkkonummi.fi tai soittamalla  Kirkkonummen Veden henkilökunnalle.

Asiakaskyselyyn vastaajien kesken on 30.11. 2021 arvottu kolme lumityökalusettiä ja ne on jo toimitettu voittajille.

Tutustu tästä linkistä asiakaskyselyn vastauksiin

8.12.2021

Suojaa vesimittarisi jäätymiseltä

Vesiputkien tai vesimittarin jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun pakkaset lauhtuvat ja jää alkaa sulaa, jolloin vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista.

Paras keino estää jäätyminen on suojata vesimittari ja vesiputket talvipakkasilla. Vesimittaritilan lämpötilan tulee olla vähintään + 5 astetta. Huomioi, että vaikka metrin korkeudella olisi lämmintä, niin tuuletusluukun tai oven unohtuessa auki, lattian tasossa voi olla pakkasta.

Mikäli vesimittari pääsee varotoimenpiteistä huolimatta jäätymään, sulje vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Kirkkonummen Veteen.

Jos epäilet putken olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä ammattilaiseen: Kiinteistön sisäputkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille, muiden vesiputkien sulatus Kirkkonummen Veden tehtäviin, josta laskutetaan palveluhinnaston mukaan.

Kirkkonummen Veden vikapäivystysnumero 09 - 2967 2275

Vesihuollon tilannekartta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

18.10.2021

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2025 

Vesihuollon tilannekartta

Kirkkonummen Veden toimialueen häiriötilanteista  ja vesihuoltoverkoston ylläpitotöistä tiedotamme ajantasaisesti tilannekartalla.

Tilannekartan ohje