Kylmälän osayleiskaava

Tilanne: Ehdotusvaihe (22.8.2016)

Kylmälä sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taajaman ja Evitskogin kylän välissä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 15 km² ja siellä asuu noin 700 asukasta (v. 2018). Merkittävä osa rakennuskannasta on vapaa-ajan asuntoja. Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää kylärakennetta, ohjata asuminen sille sopiviin paikkoihin sekä osoittaa alueelle riittävät virkistysalueet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit. Osayleiskaavassa tutkitaan myös liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita ja varaudutaan alueen palvelutarpeen kasvulle.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Aloitusvaihe:

Kylmälän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 87)


Aikaisempi käsittely:

Kylmälän osayleiskaava, tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen valmistelun periaatteista päättäminen,
  kunnanhallitus 22.8.2016 (§ 241) ja
  yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.6.2016 (§ 54)

Kuulutus - Kylmälän osayleiskaavaehdotus nähtävillä 22.-30.6.2015 ja 3.8.-4.9.2015

Kylmälän osayleiskaava, osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville piirustuksen 3205 mukaisesti, kunnanhallitus 1.6.2015 (§ 195)

Kylmälän osayleiskaava, osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.4.2015 (§ 24)

Kaavakartat / Planekartor

Ehdotus / Förslag (3215)
Ehdotuksen merkinnät ja määräykset / Förslagets beteckerningar och bestämmels

Selostukset / Beskrivingar

Ehdotus 
Ehdotuksen liitteet
Förslag
Förslagets bilagor
Valmisteluaineisto
Beredningsmaterial 

Päätökset / Beslut

Jatkovalmisteluperiaatteet
Principer för den fortsatta beredningen
Ehdotus
Förslag
Valmisteluaineisto
Beredningsmaterial
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Program för deltagande och bedömning

Selvitykset / Utredningar

Luettelo kaikista selvityksistä
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (16.6.2008)
Program för deltagande och bedömning (16.6.2008)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587