Sarvvikinportti

Tilanne: Kaavan hyväksyminen (20.5.2019), osittain lainvoimainen 27.6.2019

Sarvvikinportin asemakaavoitus on käynnistetty kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman 2013 - 2017 mukaisesti ja aluetta on laajennettu vuosina 2015 ja 2016. Alue sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella käsittäen Finnträsk-järven itäosan sekä Sarvvikin asuntoalueen länsiosan kahdeksan korttelia, joiden maankäyttö halutaan muuttaa pientalovaltaisesta asuntorakentamisesta kerrostalovaltaiseksi. Finnträsk-järven rantavyöhykkeelle, Länsiväylän eritasoliittymän läheisyyteen, halutaan toteuttaa kerrostalovaltainen asuntoalue. Järven rantaan toteutetaan yleinen uimaranta ja sille toteutetaan myös sitä palveleva yleinen pysäköintialue.


Hyväksymisvaihe:

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 28.1.2019 § 3 hyväksyä Sarvvikinportin asemakaavan.

Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeudelle, joten kunnanhallitus on päätöksellään 20.5.2019 § 171 päättänyt MRL:n 201 §:n mukaisesti asettaa voimaan Sarvvikinportin asemakaavan siihen sisältyvien kortteleiden 2221, 2222, 2225, 2226, 2227, 2231 sekä korttelin 2226 eteläpuolisen lähivirkistysalueen (VL) ja em. kortteleihin liittyvien kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien osalta. Kyseiset korttelit, alueet ja kulkuyhteydet sisältyvät kaavan osaan, jolla on muutettu 16.11.2005 lainvoimaiseksi tullutta Sarvvikin asemakaavaa.

Voimaan tullut kaava ja valitusten takia poisrajattu alue (piirustusnumero 3379) on julkaistu täällä:

Piirustusnumero 3379

Lisätietoja antaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen puh: 040 538 9587 (7.8.2019 alkaen)


Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti,

Kunnanvaltuusto 28.1.2019 (§ 3)

Kunnanhallitus 4.6.2018 (§ 195)

Kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018 (§ 67)


Ehdotusvaihe:

Kuulutus - asemakaavaehdotus (piir.nro 3292) nähtävillä 28.8.-29.9.2017

Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhallitus 12.6.2017 (§ 14)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.5.2017 (§ 35)


Valmisteluvaihe:

Kuulutus - kaavaluonnos nähtäville 16.9. - 21.10.2016

Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.8.2016 (§ 58)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016 (§ 50)


Aikaisempi käsittely:

Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2015 (§ 86)

Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2014 (§ 78) sekä 22.10.2015 (§ 70)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587