Läntinen Gesterby

Tilanne: Ehdotusvaihe (23.8.2021)

Gesterbyn alueelle laaditaan kaksi eri kaavahanketta: Läntisen Gesterbyn ja Gesterbyn asemakaavat. Tavoitteena on sujuvoittaa Läntisen Gesterbyn asemakaavahanketta, jotta lähikaupan sijoittuminen alueelle voidaan mahdollistaa lähivuosien aikana. Lisäksi kaupan läheisyyteen tullaan osoittamaan täydennysrakentamista. Gesterbyntien länsipuolelle osoitetaan vähäisesti uutta pientalovaltaista asuinrakentamista.

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa noin kahden kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta ja matkakeskuksesta. Suunnittelualue käsittää Gesterbyntien länsipuolella sijaitsevan pientaloalueen. Gesterbyntien itäpuolelta suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaiset seuraavat alueet: linja-autoasema ja sen läheinen laaja puistoalue, vapaa-aikatalon (ent. nuorisotalo) sekä liikerakennusten korttelialueet sekä läheiset pysäköintilaitosten korttelialueet.


Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 23.8.2021 § 343
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 89

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.9.2020 (§ 98)

Vireilletulo 21.10.2020 kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 (§ 61)

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. - 26.2.2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2015 (§ 84) (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008

Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256