Suosikiksi

Kasvun ja oppimisen tukeminen

Päivähoidon ja esiopetuksen toiminta tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä vastaten lasten erilaisiin tuen tarpeisiin monipuolisesti. Lapsen tukeminen päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa jaotellaan kasvun ja oppimisen tuen yleiseksi, tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat tukemisen lähtökohtana, kun taas tuen järjestäminen perustuu lapsen vahvuuksiin ja oppimis- ja kehitystarpeisiin. Lapsen tarvitseman tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja vähäisestä vahvempaan. On tärkeää, että lapsen tarvitsema tuki järjestetään heti tuen tarpeen ilmettyä ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Tukea tarvitsevalle lapselle voidaan hakea päivähoitoa lähipäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien esiopetusryhmissä. Päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä sekä muokaten oppimis- ja kasvuympäristöä lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukeviksi.

Lapsen kasvun ja oppimisen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä; ryhmään voidaan palkata ryhmäavustaja. Nissnikun ja Kolsarin päiväkodissa on ns. tehostetun tuen ryhmä, joissa osa ryhmän hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille. Näissä ryhmissä on lapsia 12 ja niissä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Laaja-alainen erityislastentarhanopettaja (lelto) on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija ja hän ohjaa ja konsultoi päivähoidon henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Lelto osallistuu sovitusti ja suunnitelmallisesti arjen kasvatus- ja opetustyöhön sekä antaa osa-aikaista erityisopetusta. Lelto on aina mukana tukea tarvitsevan lapsen yhteistyössä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa. Yhteystiedot.

Varhaiskasvatuksen psykologi osallistuu tarvittaessa lapsen asioissa käytäviin neuvotteluihin ja suunnittelee tukitoimia yhdessä perheen, päivähoidon henkilöstön ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Varhaiskasvatuksen psykologi vastaa esiopetuksen osalta oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämistä psykologipalveluista. Yhteystiedot

Esiopetuksen kuraattorin tehtävänä on ohjata, tukea ja auttaa esiopetusikäistä lasta ja hänen perhettään sekä esiopetuksen henkilöstöä erilaisissa sosiaalisissa pulmatilanteissa. Huoli voi koskea esiopetusikäisen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tai sisarusten välisiä suhteita, kiusaamista, kaverisuhteita, vanhemmuuden haasteita, perherakenteen muutoksia tai jatkuvia riitatilanteita. Yhteystiedot

Päivähoidon puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen perheen, päivähoidon, terveydenhuollon ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Yhteystiedot

Bookmark and Share
Ota kantaa!