Suosikiksi

Toimeentuloturva / Aikuissosiaalityö

Tiedote asumiskustannusten muutosista toimeentulotuen saajille Kirkkonummella

Kirkkonummen perusturvalautakunta on 27.11.21013 pidetyssä kokouksessaan päättänyt muuttaa toimeentulotuessa hyväksyttäviä asumiskustannuksia.
Uudet asunnonvuokran enimmäismäärät ovat 1.1.2014 alkaen seuraavat:

Henkilömäärä/asunto

enimmäisvuokrakustannukset

€ / kuukausi

1

577,50 €

2

751,30 €

3

861,00 €

4

896,00 €

5

988,00 €

6 tai enemmän

1043,00 €

Muutokset

Nykyisille asiakkaille, joita muutos koskee, annetaan 30.6.2014 asti aikaa etsiä halvempi asunto.

Hyväksyttävien asumiskustannusten muutos tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yksinasuvalle hyväksytään 1.1.2014 alkaen kohtuullisina asumiskustannuksina enintään 577,50 euroa riippumatta asunnon koosta.

Eli jos yksinasuvan asunnon vuokra on 650 €, toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan vuokramenoina vain 577,50 € ja hakijan itse maksettava vuokranosuus on 72,50 €.

Aikuissosiaalityö -suunnitelmallista tukea elämäntilanteeseen

Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Sosiaalityötä toteuttaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, joka ohjaa, neuvoo ja selvittää sosiaalisia ongelmia yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaalityön tavoitteena on yhdessä muiden tukitoimien avulla ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta, arjesta suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Aikuissosiaalityössä hyödynnetään muita sosiaalihuollon palveluja, kuten päihdehuoltoa ja toimeentulotukea.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistäminen. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin.

Sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle voi soittaa tai varata keskusteluajan,
jos tarvitsee neuvoja ja apua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • työ ja koulutus
 • perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet
 • taloudellinen tilanne
 • asuminen
 • terveys
 • päihteiden käyttö
 • kuntoutuminen
 • huoli läheisestä tai naapurista

Tiedote aikuissosiaalityön muuttuvista käytännöistä

Työntekijöiden puhelinajat

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat palvelevat henkilökohtaisilla puhelinajoillaan joka arkipäivä klo 12 – 13. Etuuskäsittelijöiden puhelinaika on ma ja to klo 9-10.

Aikuissosialityö tiedottaa:

Mikäli hakemuksesta puuttuu välttämättömiä liitteitä hakemuksen käsittelyaika pitkittyy.

Asiakaspalvelun parantamiseksi olemme ottaneet aikuissosiaalityöhön suorat numerot käyttöön puhelinaikana. Tämän myötä aiemmin käytössä ollut jonotussysteemi puhelinvaihteen kautta poistuu, eikä asiakkaille kerry enää puhelinlaskua jonotukseen käytetystä ajasta.

Sosiaalityöntekijät – ja ohjaajat vastaavat ao. numeroista puhelinaikana, arkipäivisin klo 12 – 13. Oman työntekijän numeroon soitetaan jatkossa suoraan, ei enää kunnan puhelinvaihteen kautta. Muina aikoina puhelimeen ei vastata.

Etuuskäsittelijöillä puhelinaika on vastaavasti Ma ja To klo 9 – 10.

Puhelimen ollessa varattuna, kannattaa työntekijälle soittaa hetken kuluttua uudelleen.

Uudet asiakkaat:

Ensimmäinen yhteydenotto aina sosiaaliohjaajille. Nuoret (18-29v.) sosiaaliohjaaja Lea Laurén, keski-ikäiset (30-59v.) Saara Seppänen.

Ikä-ihmisten ja maahanmuuttaja-tiimien osalta ovat aina yhteydessä suoraan sosiaalityöntekijään - EI SOSIAALIOHJAAJAAN.

Tiimien työntekijät:

Nuorten tiimi (alle 18-29 v.)

 • Lea Lauren (uudet asiakkaat) 040-1269 565
 • Raili Korhonen (sosiaalityöntekijä) 040-1269 561
 • Sirkka Hänninen (etuuskäsittelijä) 040-1269 562
 • Leena Ruokolainen (etuuskäsittelijä) K ja S 040- 1269 665

Keski-ikäisten tiimi ( 30-59 v.)

 • Saara Seppänen (uudet asiakkaat, Palveluohjaus ) 040-1269 570
 • Pia Sandström-Hentilä (sosiaalityöntekijä) A - Lj 040-1269 560
 • Henrik Lindqvist (sosiaalityöntekijä) A - Ö 040-1269 569
 • Kraemer Eeva (etuuskäsittelijä) A-Le 040-1269 563
 • Anneli Laiho (etuuskäsittelijä) Lf - Ö 040-1269 564
 • Leena Ruokolainen (etuuskäsittelijä) K ja S 040- 1269665

Ikä-ihmisten tiimi (yli 60 v.)

Ikä-ihmisten toimeentuloturva-asioissa /sosiaalityön asioissa pyydetään soittamaan kunnan puhelinvaihteeseen josta yhdistetään vapaana olevalle sosiaaliohjaajalle / sosiaalityöntekijälle puhelinaikoina Ma-Pe klo. 12-13.00.

 • Solbritt Schreiber (sosiaalityöntekijä) 040-1269 676
 • Jukka Matikainen (etuuskäsittelijä) 040-1269 568
 • Leena Ruokolainen (etuuskäsittelijä) K ja S 040-1269 665

Maahanmuuttajien tiimi

Maahanmuuttajat (jos kuuluvat kotouttamislain piiriin, alle 3 v. maassa olleet) asioivat jatkossa maahanmuuttajasosiaalityöntekijän luona ilman ikäjakoa. Yli 3 vuotta maassa oleskelleet asioivat ikänsä mukaisessa tiimissä (nuoret, keski-ikäiset, ikäihmiset).

 • Kirsi Vuori-Tuompo (uudet asiakkaat ja sosiaalityö) 040-1269 571
 • Jukka Matikainen (etuuskäsittelijä) 040-1269 568

Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, puh. 040-1269 560

Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää viimesijaista yksilö- ja perhekohtaista taloudellista tukea. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (Laki toimeentulotuesta 2 §)

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuen suuruus määräytyy laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja vähentämällä summasta perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Mikäli tulot ja varat eivät riitä hyväksyttyihin menoihin, ilmaisee erotus toimeentulotuen määrän.

Toimeentulotukihakemuksessa otetaan huomioon hakijan ja perheenjäsenten nettotulot: palkka, eläke, Kelan maksamat päivärahat, työttömyysturvaetuudet, asumistuki, lasten kotihoidontuki, elatusapu ja –tuki, lapsilisä ja opintotuki (opintoraha, asumislisä ja opintolaina). Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, edellyttää se, että yllämainitut ensisijaiset etuudet pitää ensin hakea. Säästöt ja mahdollinen varallisuus otetaan myös huomioon. Samoin kertaluontoiset tulot, kuten veronpalautukset.

Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2014 lukien

Alennettu perusosa

Työstä kieltäytyvän toimeentulotukea voidaan alentaa. Jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, perusosaa voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 prosenttia.
Jos kieltäytyminen on toistuvaa, toimeentulotukea voidaan alentaa enintään 40 prosenttia.

Hakeminen

Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Toimeentulotukea voi hakea etukäteen varatulla vastaanottoajalla tai kirjallisesti. Uudet asiakkaat varaavat ajan alueensa sosiaalityöntekijälle, joka kartoittaa asiakkaan tilannetta. Etuuskäsittelijät käsittelevät kirjalliset hakemukset, ellei toista ole sovittu sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotukihakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat.

Tositteiden puuttuminen pidentää käsittelyaikaa. Normilaskelma, päätös ja liitteet postitetaan hakijalle käsittelyn jälkeen. Toimeentulotuki maksetaan hakijan pankkitilille tai suoraan esim. vuokranantajalle. Hakemuksen käsittelyyn menee vähintään 7 työpäivää. (Esim. jos hakemus on jätetty perjantaina 4 pv., toimeentulotukea voi odottaa pankkitilille aikaisintaan 15 pv.)

Yhteystiedot:
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
puhelin: (09) 29671
faksi: (09) 8786298
sähköpostit:

Linkki sosiaaliasiamiehen yhteystietoihin

Tästä linkistä voit tulostaa pdf-muodossa:
Toimeentulotukihakemus
Ohjeet toimeentulotuen hakemiseksi
Toimeentulotuen jatkohakemus

Takaisinperintä

Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin. Takaisinperintä tulee kysymykseen silloin, kun toimeentulotukea myönnetään eläkepäätöksen tai muun sosiaalietuuden viivästyessä tai jos hakijalla on tuloja/varoja, jotka eivät tukea annettaessa ole hänen käytettävissään. Perinnästä ilmoitetaan aina tukea myönnettäessä. Mikäli tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin tietoihin tai asiakas on jättänyt ilmoittamatta olosuhteiden muutoksista, voidaan takaisinperinnästä päättää jälkikäteen.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen/normilaskelmaan tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvajaoston käsiteltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Muutoksenhakuohjeet löytyvät toimeentulotukipäätöksestä. Perusturvajaoston päätöksestä voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.

Bookmark and Share
Ota kantaa!