Suosikiksi

Tervetuloa kaavoituksen kotisivuille

Sivuilla esitellään aluekohtaisesti vireillä olevat kaavahankkeet, kerrotaan milloin kaavat ovat nähtävänä, milloin pidetään asukaskokouksia, sekä milloin ja miten kaavoitukseen voi vaikuttaa. Kaavoitus julkaisee myös vuosittain kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen, jotka kertovat lyhyesti lähitulevaisuuden kaavahankkeista.

Tiedostojen koosta ja niiden avaamisesta

Koska kaavoituksen julkaisemat tiedostot ovat suuria, ne eivät pakattuinakaan aukea käden käänteessä. Erityisesti selvitysten avaaminen saattaa kestää ja vaatii hieman kärsivallisyyttä

Nähtävänä nyt

Asemanseutu 2. vaihe, asemakaavaehdotus

Selostus

Liitteet

Asemanseutu 2. vaiheen asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 22.5. – 22.6.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävillä oloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoits

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteella Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Vastaava suunnittelija on kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, puh. 040 – 846 5657,

Vastaanottoajat

Kunnanarkkitehti ottaa vastaan asiakkaita ajanvarauksen perusteella maanantaina 29.5.2017 ja 5.6.2017 klo 10.00 – 15.00

Aika varataan kaavoitussihteeriltä, puh: 040 – 126 9256

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata rakennetun ympäristön syntymistä, kehittämistä ja säilyttämistä niin, että rakennetun ympäristön laatu paranee pitkällä tähtäimellä.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos pidetään julkisesti nähtävillä 2.5.-2.6.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjaan voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa luonnoksen nähtävilläoloaikana.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa luonnoksesta kirjallista palautetta. Palaute on toimitettava Kirkkonummen kunnanhallitukselle osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostilla osoitteeseen .

Asukastilaisuus

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksesta järjestetään lisäksi asukastilaisuus Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-salissa keskiviikkona 10.5.2017 klo 18.00-20.00 osoitteessa Ervastintie 2. Käynti sivuovesta (opasteet ovissa) klo 17.45 – 18.15.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen ja Seppo Mäkinen
S-posti:
Puh: 040-126 9253 / 040-538 9587

Tullut vireille

Kaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavojen vireilletulosta myös kuulutetaan. Alla mainitut hankkeet on kuulutettu viimeisen puolen vuoden aikana tai eivät vielä ole edenneet. Tätä aikaisemmin vireille tulleet kaavat löytyvät ”osallistumis- ja arviointisuunnitelmat” otsikon alta. OAS:t poistetaan kun kaava on asetettu ehdotuksena nähtäville.

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan laajennus

Suvimäen ja Majvikin asemakaavoitus kuulutettiin alkaneeksi loppuvuodesta 2016. Suunnittelutyön aikana on ilmennyt tarve laajentaa suunnittelualuetta Kartanonrannan asemakaava-alueelle, jonka kautta merkittävä osa alueen tulevan asutuksen luomasta liikenteestä tulee kulkemaan. Samassa yhteydessä tarkastellaan elintarvikekaupalle varatun korttelin toimintojen uudelleenjärjestelyjä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 20.4.2017 hyväksymä em. tavalla tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaavat suunnittelijat: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
s-posti: ,
puh: 050-327 3413, 040-846 5657Edesholmen, ranta-asemakaava


Suunnittelualue sijaitsee noin 15 km Kirkkonummen keskustasta etelään Porkkalanniemen itäpuolella ja käsittää Edisholm nimisen tilan Edesholmenin saarella Bergstadin kylässä.

Korkeimman hallinto-oikeuden kumottua 25.3.2015 kunnanvaltuuston 18.6.2012 tekemän päätöksen Edesholmenin ranta-asemakaavan hyväksymisestä, maanomistaja on uusinut hakemuksensa ranta-asemakaavan laatimisesta. Hanke on sisällytetty kunnanvaltuuston hyväksymään vuosia 2016 – 2020 koskevaan kaavoitusohjelmaan.

Kaavan tarkoituksena on sijoittaa saarelle korkeatasoisia merellisiä kokous- ja edustustiloja, jotka myös täyttävät kansainvälisten suuryhtiöiden sekä valtiovierailujen asettamat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tilat suunnitellaan enintään noin 30 henkilön tilaisuuksiin ja ympärivuotista käyttöä varten.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 20.4.2017 hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
s-posti:
puh: 040-538 9587

Sarvvikinrannan asemakaava, Sarvvikin asemakaavan muutos
Noin 11 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Kirkkonummen kunnan itäosassa Espoonlahden rannalla Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa Espoonlahden rantavyöhykkeelle korkealuokkaista kerrostalorakentamista merellisessä ympäristössä. Ranta-alue varataan virkistykseen ja sinne on tarkoitus rakentaa myös pienvenesatama.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
s-posti:
puh: 040-846 5657

Sarvvikinportin asemakaava-alueen laajennus
Sarvvikinportin asemakaava tuli vireille alkuvuodesta 2015. Tämän jälkeen se päätettiin jakaa kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi, Länsiväylän työpaikka-alueen ja Sarvvikinportin asemakaavoiksi. Sarvvikinportin asemakaava-aluetta laajennetaan vielä kertaalleen länteen päin.

Noin 75 hehtaarin Sarvvikinportin kaava-alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella Finnträsk-järven itäpään pohjoisrannalla sekä siitä itään noin kilometrin verran. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Sarfvikin golfkenttä.

Tarkoituksena on luoda viihtyisä asuinalue virkistysalueineen ja uimarantoineen Finnträskin rantamaisemaan sekä muuttaa Sarvvikin asemakaava-alueen läntisen osan pientalokorttelit kerrostaloasumiseen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
s-posti:
puh: 040 – 538 9587

Masalanportin asemakaava-alueen laajennus
Kesällä 2016 vireille kuulutettua Masalanportin kaava-alueen rajausta on tarkistettu suunniteltujen uusien liikennejärjestelyjen johdosta. Myös kaavoituksen lähtötietoja on täydennetty. Kaava-aluetta on laajennettu Kehä III:n osalta niin, että Sundsbergintien eritasoliittymälle voidaan varata riittävät alueet. Kehä III:n uuden rampin vuoksi myös Salmitien nykyiseen linjaukseen tulee muutoksia. Tämän vuoksi suunnittelualueeseen on liitetty lisäksi tien pohjoispuoleinen teollisuuskiinteistö.

Asemakaavan lähtötietoaineistoa on täydennetty Masalan ja Luoman kehityskuvalla sekä muilla valmistuneilla selvityksillä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 16.2.2017 em. tavalla tarkistama osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen
s-posti:
puh: 040-126 9253

Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos ja laajennus
Noin 40 hehtaarin kaava-alue sijaitsee Länsiväylän (Kantatie 51) ja Vanhan Rantatien välisellä alueella. Alueen poikki kulkee rantarata.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan alueelle salliman vähittäiskaupan suuryksikön ja muun liiketilan rakentaminen sekä lisätä kunnan yritystonttitarjontaa.
Lisäksi kaavoituksen aikana tutkitaan alueen liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet linja-auto-pysäkeille, hulevesien käsittely sekä linjataan Helsingin seudun pääpyöräilyverkon (PÄÄVE:n) reitti.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus/osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
s-posti:
puh: 050-327 3413

Luoman osayleiskaava
Luoma sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 22 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen. Sen sijainti on varsin keskeinen rantaradan sekä Kehä III:n varressa.

Suunnittelualue on kooltaan hieman yli 900 hehtaaria. Se rajautuu koillisessa ja idässä Espoon kaupunkiin, pohjoisessa Leivosbölen kylään, lännessä Vitträskin kylään sekä Aavarannan asemakaava-alueeseen sekä myös Masalan vireillä olevan yleiskaavan suunnittelualueeseen. Myös etelässä rajana on Masalan osayleiskaavan alue.

Luoman osayleiskaavan tavoitteena on kylärakenteen eheyttäminen, kehittää alueen liikennejärjestelyjä ja joukkoliikennettä tukeutuen nykyiseen bussilinjastoon, selvittää alueen lähipalveluiden tarve sekä turvata virkistyskäyttö alueella.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
s-posti:
puh: 040-538 9587

Masalan osayleiskaava
Masalan osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta, huomioida Luoman seisakkeen tuleva kohtalo, kehittää alueen liikennejärjestelyjä erityisesti joukkoliikenteen osalta, kehittää raideyhteyttä kaupunkirataa kohti, selvittää alueen palvelutarve, parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, edistää tietoliikenneverkostojen rakentamista, turvata alueen virkistyskäyttö sekä virkistys- ja viheryhteydet Keskusmetsään ja tuoda liikuntamahdollisuudet lähelle ihmistä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 21.11.2013 hyväksymä Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille.

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
s-posti:
puh: 050 - 327 3413

Kantvikin osayleiskaava
Pinta-alaltaan n. 1000 hehtaarin alue sijaitsee molemmin puolin Upinniementietä ulottuen Kolsarin eteläpuolelta Upinniemen varuskunta-alueeseen. Alueeseen kuuluvat Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet ja lisäksi ranta-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Kantvik on ainutlaatuinen merenrantakohde. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle monimuotoista korkealuokkaista asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä palveluja. Tiiviimpi rakentaminen keskitetään Kantvikin keskustaan.

Rantojen monipuolinen virkistyskäyttö on keskeinen suunnittelun tavoite. Alueelle pyritään osoittamaan rantaan tai sen tuntumaan kevytliikenneväylä, yleinen uimaranta sekä erimuotoisia veneilyyn tai vesiurheiluun liittyviä toiminoja. Myös satamaa syväväylineen hyödynnetään työpaikka-alueiden kehittämisessä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 24.10.2013 hyväksymä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille.

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki
s-posti:
puh: 050-413 7467

Bookmark and Share
Ota kantaa!