Suosikiksi

Tervetuloa kaavoituksen kotisivuille

Sivuilla esitellään aluekohtaisesti vireillä olevat kaavahankkeet, kerrotaan milloin kaavat ovat nähtävänä, milloin pidetään asukaskokouksia, sekä milloin ja miten kaavoitukseen voi vaikuttaa. Kaavoitus julkaisee myös vuosittain kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen, jotka kertovat lyhyesti lähitulevaisuuden kaavahankkeista.

Tiedostojen koosta ja niiden avaamisesta

Koska kaavoituksen julkaisemat tiedostot ovat suuria, ne eivät pakattuinakaan aukea käden käänteessä. Erityisesti selvitysten avaaminen saattaa kestää ja vaatii hieman kärsivallisyyttä

Nähtävänä nyt


Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Lyhennelmät muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavoittajan vastineet

Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.3. – 11.4.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Vastaava suunnittelija on kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040-538 9587,
.

Asukastilaisuus
Asukastilaisuus pidetään tiistaina 28.3.2017 klo 18.00 – 20.00 Nissnikun koululla, osoite: Masalantie 268, (ruokasali, pääsisäänkäynnistä oikealle).

Tämä kuulutus poistetaan 11.4.2017 lausunnonantoajan umpeuduttua.


Öfvergård, ranta-asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Lyhennelmät muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavoittajan vastineet

Öfvergårdin ranta-asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 6.3. – 7.4.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Vastaava suunnittelija kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, puh. 050-413 7467, .

Tämä kuulutus poistetaan 28.4.2017 lausunnonantoajan umpeuduttua.


Tullut vireille

Kaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavojen vireilletulosta myös kuulutetaan. Alla mainitut hankkeet on kuulutettu viimeisen puolen vuoden aikana tai eivät vielä ole edenneet. Tätä aikaisemmin vireille tulleet kaavat löytyvät ”osallistumis- ja arviointisuunnitelmat” otsikon alta. OAS:t poistetaan kun kaava on asetettu ehdotuksena nähtäville.

Suvimäen ja Majvikin asemakaava
Noin 73 hehtaarin suunnittelualue rajautuu etelässä Kartanonrannan alueeseen, lännessä Kehä III:n ja sitä kautta Masalanportin alueeseen, pohjoisessa vuonna 1981 laadittuun Majvik I:n asemakaavan pohjoisreunaan ja idässä Natura 2000 vesistöalueeseen.

Asemakaavahankkeen tavoitteena on täydennysrakentamisen toteuttaminen hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärelle kulttuuriympäristöä ja alueen luontoarvoja kunnioittaen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
s-posti: ,
puh: 050-327 3413, 040-846 5657


Sarvvikinrannan asemakaava, Sarvvikin asemakaavan muutos
Noin 11 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Kirkkonummen kunnan itäosassa Espoonlahden rannalla Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa Espoonlahden rantavyöhykkeelle korkealuokkaista kerrostalorakentamista merellisessä ympäristössä. Ranta-alue varataan virkistykseen ja sinne on tarkoitus rakentaa myös pienvenesatama.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
s-posti:
puh: 040-846 5657

Sarvvikinportin asemakaava-alueen laajennus
Sarvvikinportin asemakaava tuli vireille alkuvuodesta 2015. Tämän jälkeen se päätettiin jakaa kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi, Länsiväylän työpaikka-alueen ja Sarvvikinportin asemakaavoiksi. Sarvvikinportin asemakaava-aluetta laajennetaan vielä kertaalleen länteen päin.

Noin 75 hehtaarin Sarvvikinportin kaava-alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella Finnträsk-järven itäpään pohjoisrannalla sekä siitä itään noin kilometrin verran. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Sarfvikin golfkenttä.

Tarkoituksena on luoda viihtyisä asuinalue virkistysalueineen ja uimarantoineen Finnträskin rantamaisemaan sekä muuttaa Sarvvikin asemakaava-alueen läntisen osan pientalokorttelit kerrostaloasumiseen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
s-posti:
puh: 040 – 538 9587

Masalanportin asemakaava-alueen laajennus
Kesällä 2016 vireille kuulutettua Masalanportin kaava-alueen rajausta on tarkistettu suunniteltujen uusien liikennejärjestelyjen johdosta. Myös kaavoituksen lähtötietoja on täydennetty. Kaava-aluetta on laajennettu Kehä III:n osalta niin, että Sundsbergintien eritasoliittymälle voidaan varata riittävät alueet. Kehä III:n uuden rampin vuoksi myös Salmitien nykyiseen linjaukseen tulee muutoksia. Tämän vuoksi suunnittelualueeseen on liitetty lisäksi tien pohjoispuoleinen teollisuuskiinteistö.

Asemakaavan lähtötietoaineistoa on täydennetty Masalan ja Luoman kehityskuvalla sekä muilla valmistuneilla selvityksillä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 16.2.2017 em. tavalla tarkistama osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoitteesta: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen
s-posti:
puh: 040-126 9253

Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos ja laajennus
Noin 40 hehtaarin kaava-alue sijaitsee Länsiväylän (Kantatie 51) ja Vanhan Rantatien välisellä alueella. Alueen poikki kulkee rantarata.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan alueelle salliman vähittäiskaupan suuryksikön ja muun liiketilan rakentaminen sekä lisätä kunnan yritystonttitarjontaa.
Lisäksi kaavoituksen aikana tutkitaan alueen liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet linja-auto-pysäkeille, hulevesien käsittely sekä linjataan Helsingin seudun pääpyöräilyverkon (PÄÄVE:n) reitti.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi/Palvelut/Kaavat, tontit ja paikkatiedot/Kaavoitus/osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
s-posti:
puh: 050-327 3413

Luoman osayleiskaava
Luoma sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 22 kilometrin etäisyydellä Helsingistä länteen. Sen sijainti on varsin keskeinen rantaradan sekä Kehä III:n varressa.

Suunnittelualue on kooltaan hieman yli 900 hehtaaria. Se rajautuu koillisessa ja idässä Espoon kaupunkiin, pohjoisessa Leivosbölen kylään, lännessä Vitträskin kylään sekä Aavarannan asemakaava-alueeseen sekä myös Masalan vireillä olevan yleiskaavan suunnittelualueeseen. Myös etelässä rajana on Masalan osayleiskaavan alue.

Luoman osayleiskaavan tavoitteena on kylärakenteen eheyttäminen, kehittää alueen liikennejärjestelyjä ja joukkoliikennettä tukeutuen nykyiseen bussilinjastoon, selvittää alueen lähipalveluiden tarve sekä turvata virkistyskäyttö alueella.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille. Suunnitelma löytyy kaavoituksen kotisivuilta osoite: www.kirkkonummi.fi / Palvelut / Kaavat, tontit ja paikkatiedot / Kaavoitus / osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
s-posti:
puh: 040-538 9587

Masalan osayleiskaava
Masalan osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta, huomioida Luoman seisakkeen tuleva kohtalo, kehittää alueen liikennejärjestelyjä erityisesti joukkoliikenteen osalta, kehittää raideyhteyttä kaupunkirataa kohti, selvittää alueen palvelutarve, parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, edistää tietoliikenneverkostojen rakentamista, turvata alueen virkistyskäyttö sekä virkistys- ja viheryhteydet Keskusmetsään ja tuoda liikuntamahdollisuudet lähelle ihmistä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 21.11.2013 hyväksymä Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille.

Vastaava suunnittelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen
s-posti:
puh: 050 - 327 3413

Kantvikin osayleiskaava
Pinta-alaltaan n. 1000 hehtaarin alue sijaitsee molemmin puolin Upinniementietä ulottuen Kolsarin eteläpuolelta Upinniemen varuskunta-alueeseen. Alueeseen kuuluvat Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet ja lisäksi ranta-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Kantvik on ainutlaatuinen merenrantakohde. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle monimuotoista korkealuokkaista asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä palveluja. Tiiviimpi rakentaminen keskitetään Kantvikin keskustaan.

Rantojen monipuolinen virkistyskäyttö on keskeinen suunnittelun tavoite. Alueelle pyritään osoittamaan rantaan tai sen tuntumaan kevytliikenneväylä, yleinen uimaranta sekä erimuotoisia veneilyyn tai vesiurheiluun liittyviä toiminoja. Myös satamaa syväväylineen hyödynnetään työpaikka-alueiden kehittämisessä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 24.10.2013 hyväksymä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille.

Vastaava suunnittelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson
s-posti:
puh: 09 – 2967 2533 klo 9.00 – 11.00

Bookmark and Share
Ota kantaa!