Suosikiksi

Luonnonsuojelualueet

Alueen perustaminen luonnonsuojelualueeksi turvaa sen luonto-, kauneus- ja virkistysarvojen säilymistä. Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä alueelle vahvistetaan rauhoitusmääräykset, joilla tarvittaessa rajoitetaan esim. alueella tehtäviä hakkuita ja sallitaan esim. virkistystä palvelevien rakenteiden tekeminen.

Kirkkonummella on 67 luonnonsuojelualuetta (kts. taulukko). Lisäksi kaavoissa on useita luonnonsuojelualuevarauksia, joita ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualueiksi.

Tunnetuimpia Kirkkonummen luonnonsuojelualueita ovat Meikon luonnonsuojelualueet, Porkkalanniemen luonnonsuojelualue sekä Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue Veikkolan pohjoispuolella. Toisaalta pienet, vähemmän tunnetut luonnonsuojelualueet luovat yhdessä arvokkaan kokonaisuuden ja ovat asukkaille tärkeitä lähiluontokohteita.

Yksityinen kiinteistönomistaja voi hakea omistamansa alueen rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, joka tekee asiasta päätöksen. Päätöksessä vahvistetaan rauhoitusmääräykset. Hakemuslomakkeita saa kunnan ympäristönsuojeluyksiköstä. Korvauksesta, joka on mahdollista saada rauhoituksesta aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä, saa tietoa Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Kirkkonummella sijaitsevia luonnonsuojelualueita

Meikon luonnonsuojelualueet
Porkkalanniemen luonnonsuojelualue
Nuuksion kansallispuisto
Kallbådanin hylkeidensuojelualue

Meikon luonnonsuojelualueet

Meikon luonnonsuojelualueille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on hyväksytty kunnan omistamien alueiden osalta. Valtion maiden osalta suunnitelma on vahvistettavana ympäristöministeriössä.Näkymä MeikolleNäkymä Meiko-järvelle

Meikon luonnonsuojelualueet muodostavat laajan metsäkokonaisuuden, josta suurta osaa leimaa erämaisuus. Kallioperän topografia on voimakas, sillä useat murroslinjat muodostavat jyrkkäreunaisia laaksoja. Alueella on paljon kalliopaljastumia. Notkelmat ovat yleisesti soistuneet. Järvet ja lammet ovat luonnontilaisuutensa ansiosta erittäin arvokkaita.

Meikon alueella on runsas eliölajisto, johon kuuluu harvinaisia lajeja. Järvissä pesii kuikkia, ja lammet tarjoavat pesimäpaikkoja etenkin sorsalinnuille. Metsälinnuston - kuten metsäkanalintujen, pöllöjen, haukkojen ja tikkojen - esiintyminen kertoo laajan, erämaisena säilyneen alueen merkityksestä. Alueella on uhanalaisen liito-oravan elinpiirejä.

Meikon alueella on vanhoja linnoituslaitteita ja muita jäännöksiä vuosilta 1944-1956, jolloin se kuului Neuvostoliiton vuokraamaan sotilastukikohtaan.

Meikon aluetta käytetään runsaasti virkistykseen. Suosituimpia virkistyskohteita on kirkasvetisen Meiko-järven pohjoisrannalla oleva luonnonsuojelualue, jonka omistaa Kirkkonummen kunta. Alueella voi grillata eväitä tarkoitukseen varatussa paikassa.

Meikon alueelle pääsee useasta paikasta. Myllykylässä on pysäköintialue, jolle pääsee kunnan keskustan pohjoispuolelta lähtevää Myllykyläntietä ja sen jatkeena olevaa Korsolammentietä pitkin.

Näkymä Meikon itäosan pikkusaarelle Näkymä Meiko-järven itäosan pikkusaarelle

KorsolampiKorsolampi

KakarlampiKakarlampi

SlätmossenSlätmossen

VaipoVaipo

VitträskVitträskin pikkulammelta

TränuhalsTränuhals

Kartta ja lisätietoja valtion ympäristöhallinnon sivuilta

Porkkalanniemen luonnonsuojelualue

Porkkalanniemen kärjestä, Pampskatanilta avautuu yksi hienoimmista näkymistä Suomelahden ulkosaaristoon. Itse kärjen alueelle ovat ominaisia karut rantakalliot, mutta notkelmista löytyy reheviä lehtolaikkujakin.

Porkkalanniemen luonnonsuojelu- ja virkistysalueet tarjoavat hyvät mahdollisuudet merenläheiseen retkeilyyn ympäri vuoden. Porkkalanniemi on todennäköisesti Suomen tunnetuin lintujen muuton seurantapaikka.

Näkymä Porkkalanniemeltä Näkymä Pampskatanilta

Porkkalanniemi Näkymä Pampskatanilta

PampskatanPampskatan

Nuuksion kansallispuisto

Nuuksion kansallispuisto ulottuu Kirkkonummen puolelle Siikajärven ja Veikkolan välissä. Puisto on Metsähallituksen hallinnassa.

Kansallispuiston maisemaa hallitsee jääkauden muokkaama rikkonainen kallioperä, jota halkovat lukuisat murroslinjat laaksoineen ja rotkoineen. Myöhemmin meri huuhtoi kallioiden laelta irtaimet maalajit. Tuloksena on karuja, jäkälän ja harvan männikön peittämiä kalliomäkiä. Monien jyrkänteiden päältä avautuu komeita näköaloja. Jyrkänteiden alla on kosteita, kuusivaltaisia korpia ja pieniä lehtometsikköjä.

Nuuksion kansallispuistolle ovat tyypillisiä kallioiden väliset lammet ja suot. Kirkkonummen puolella on Haaversupakon lampi sekä osa Kaislammesta. Valtaosa puiston lammista on kirkasvetisiä, mutta alueella on myös ruskeavetisiä, suorantaisia lampia. Lammella voi tavata Kuikan ja Kaakkurin.

Nuuksio on vanhastaan tunnettua retkeilymaastoa. Retkeilyyn ja ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet lukuisien huollettujen telttailualueiden ja viitoitettujen reittien ansiosta. Veikkolan teollisuusalueelta Soidentaantieltä lähtee reitti Kaarniaispolulle, joka on 2,7 kilometrin pituinen luontopolku. Rastien aineiston voi tulostaa Luontoon.fi -sivuilta. Veikkolasta Valklammentieltä pääsee neljän kilometrin pituselle Klassarinkierrokselle, joka on Vihdin puolella. Siikaniemestä lähtee koko puiston läpi kulkeva reitti.

Kartta ja lisätietoja metsähallituksen sivuilta

Kallbådanin hylkeidensuojelualue

Kallbådanin luodot ja vesialue, www.ympäristö.fi

Hylkeidensuojelualueet ylläpitävät hyljekantoja, www.metsä.fi

Hylkeidensuojelualue sijaitsee Porkkalanniemen lounaispuolisella ulkomerialueella siten, että noin puolet alueesta ulottuu Suomen sisäisten aluevesien ulkorajan ulkopuolelle. Alueen keskellä on Kallbådanin 0,7 hehtaarin kokoinen majakkaluoto, jonka ympärillä on useita pienempiä luotoja ja kareja. Rajaus ulottuu vähintään 1,8 kilometrin päähän luodoista joka suunnalla. Lähin suurempi saari, Mäkiluoto, sijaitsee noin viiden kilometrin päässä.

Kallbådanilla oleskelee usein kymmeniä halleja.


Katso myös liikuntatoimen sivuja ulkoilualueista Kirkkonummella.

Lisätietoja
Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
s-posti:

Bookmark and Share
Ota kantaa!