Suosikiksi

Opetussuunnitelmaprosessi 2016

Tausta

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

Opetushallituksen määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat esiopetuksessa ja vuosiluokkien 1-6 osalta käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen ja vuosiluokkien 7-9 osalta porrastetusti 1.8.2017 (7 lk), 1.8.2018 (8 lk) ja 1.8.2019 (9lk) alkaen.

Tavoitteena on, että kunnan opetussuunnitelmien tekstiosuus olisi valmiina vuodenvaihteessa 2015 - 2016 ja Svol päättäisi niistä keväällä 2016. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1- 6 osalta 1.8.2016 ja vuosiluokkien 7 – 9 osalta porrastetusti 1.8.2019 mennessä.

Osallistaminen ja tiedottaminen

Uusissa opetussuunnitelmien perusteissa painotetaan yhteistyötä ja osallisuutta. Tämän vuoksi huoltajia, koko henkilöstöä ja lapsia/oppilaita huomioidaan koko prosessin ajan niin, että kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulevasta asiakirjasta tai sen osista.

Huoltajilla oli mahdollisuus osallistua sekä esi- että perusopetuksessa tehtävään sähköiseen laatukyselyyn 9 - 22.3.2015. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään opetussuunitelmatyössä. Kyselyn tulokset käsitellään kaikissa esi- ja perusopetuksen yksiköissä.

Linkki tulosten yhteenvetoon

Huoltajia pyydetään myös kommentoimaan tekstejä prosessin edetessä. Mahdollisia kommentointikanavia ovat esim. varhaiskasvatuksessa vanhempaintoimikunnat ja perusopetuksessa koti- ja koulu – yhdistykset.

Esiopetusikäisiä lapsia on haastateltu yksiköissä, jotta lasten näkökulmia on saatu esille. Perusopetuksen oppilaille järjestettiinn OPS - päivä toukokuussa 2015 ja opettajat ovat osallistaneet oppilaita myös muulla tavoin.

Bookmark and Share
Ota kantaa!