Suosikiksi

Koululaisten iltapäivätoiminta

1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Toimintaan osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. Vapaaehtoiseen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta. Toimintaa koordinoi Kirkkonummen kunnan suomenkieliset opetuspalvelut ja sitä toteuttaa kunta sekä eri yhdistykset.

Mitä iltapäivätoiminta on? Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, halut ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä myös mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.


Iltapäivätoiminta pähkinänkuoressa

 • Iltapäiväkerhot ovat auki koulupäivisin klo 12–17.
 • Lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä (kokoviikkoinen toiminta) tai korkeintaan kolmena viikonpäivänä (osaviikkoinen toiminta). Kokoviikkoinen tarkoittaa yli 760 tuntia ja osaviikkoinen 570 tuntia toimintaa koulun työvuoden aikana.
 • Toiminnan toteuttavat kunnassa toimivat yhdistykset ja yritykset sekä kunta itse.
 • Iltapäivätoiminnan ryhmiä on useimpien koulujen yhteydessä tai niiden läheisyydessä. Uuden ryhmän perustamisen vähimmäisoppilasmäärä on 10 kokoviikkoisesti toimintaan ilmoittautunutta lasta.
 • Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään osin omissa ryhmissä kunnan omana toimintana (Papinmäen koululla) ja osin muiden iltapäivätoiminnan ryhmien yhteydessä oppilaan omassa lähikoulussa.
 • Iltapäivätoiminta on maksullista: osaviikkoinen toiminnan kuukausimaksu on 100 euroa ja kokoviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 155 euroa. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen.
 • Kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet.
 • Vanhemmat sitoutuvat myönnettyyn iltapäivätoiminnan paikkaan lukuvuodeksi kerrallaan. Paikan irtisanominen on mahdollista perustellusta syystä (työttömyys, taloudelliset syyt, lapsen sairaus, muutto, koulun vaihto, lapsen etu). Jos kerhoon on jonoa, voi paikan irtisanoa ilman em. syitä. Irtisanominen tulee tehdä vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen sen voimaantuloa sähköisellä muutoslomakkeella, jonka pääsee täyttämään 'Opetustoimen lomakkeet' -sivun kautta.
 • Iltapäivätoiminnan kuukausimaksua voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Alennetun kuukausimaksun hakulomakkeen voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta opetustoimen lomakkeista.
 • Asiakasmaksun puolittaminen ja perimättä jättäminen

Iltapäivätoimintaa koskevat asiakirjat

 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnalliset perusteet voit ladata Opetushallituksen www-sivustolta.
 • Kirkkonummen kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin toiminnan järjestämisestä, sen tavoitteista sekä sisällöistä kunnassamme.

Iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tuloksia

Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajilla oli mahdollisuus vastata lapsensa iltapäivätoimintaa koskevaan sähköiseen palautekyselyyn marras-tammikuun aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 76 huoltajaa. Toiminta sai kaiken kaikkiaan hyvää palautetta. Keskiarvojen perusteella tyytyväisimpiä oltiin iltapäivätoiminnan vastaamiseen perheiden tarpeisiin sekä tarjottavaan toiminta-aikaan (osa- tai kokoviikkoinen toiminta). Myös liikunnan määrään, omaehtoisen leikin määrään, lapsen viihtymiseen iltapäiväkerhossa sekä ohjaajien toimintaan oltiin keskimäärin erittäin tyytyväisiä. Vähiten tyytyväisiä oltiin tiloihin ja toimintaympäristöihin sekä huoltajien ja lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, vaikka näihinkin asioihin oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä.

Suuri lapsimäärä sekä melu ja rauhattomuus ryhmässä mainittiin useimmissa vastauksissa syinä siihen, miksi lapsi ei mahdollisesti ole viihtynyt iltapäiväkerhossa. Toinen esiin noussut seikka liittyi kerhojen tiloihin, jotka olivat osan mielestä ahtaita tai kolkkoja. Kehittämiskohteiksi iltapäivätoimintaan liittyen mainittiin mm. välipala, tilat ja yhteistyö kodin ja iltapäiväkerhon välillä. Tarjolla olevaan toiminta-aikaan liittyen osa vastaajista toivoi toimintaa myös aamuihin ennen koulupäivän alkamista ja osa toivoi, että vaihtoehtoja osallistumisaikaan olisi enemmän.

Parasta iltapäivätoiminnassa on avointen vastausten perusteella ohjaajat ja heidän toimintansa. Myös ulkoilu, kaverit, läksyjentekomahdollisuus ja erilaiset kerhon puuhat saivat kiitosta, samoin kuin iltapäivätoiminnan olemassaolo ylipäätään ja sen tuoma turvallisuus lapsen iltapäiviin.

Vastaukset käsitellään iltapäiväkerhoissa sekä opetustoimen hallinnossa. Huoltajien palaute on erittäin tärkeää. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lisätiedot

Kaisa Ojanen Gsm 040-586 7291
etunimi.sukunimi(ät)kirkkonummi.fi

Bookmark and Share
Ota kantaa!