Suosikiksi

Muutos varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja sivistyslautakunnan päätökseen. Em. syystä kaikkien perheiden asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2017 alkaen.

Ohessa keskeisimmät muutokset 1.3.2017 alkaen:

Sisaralennus

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 90% nuorimman sisaruksen maksusta.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.3.2017 alkaen

Perheen
henkilömäärä

Tuloraja €/kk Korkein
maksu-
prosentti
Korkeimman
maksun tuloraja
€/kk
2 1915 11,5 4437
3 1915 9,4 5000
4 2053 7,9 5724
5 2191 7,9 5862
6 2328 7,9 5999

Asiakasmaksut kun lapsella on kaksi kotia

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Loma-ajan varaaminen ja käyttämättä jättäminen maksulliseksi

Ajalla 5.6.-31.7.2017 päiväkotitoimintaa tullaan keskittämään. Lapsen poissaolo hyvitetään ainoastaan em. ajanjaksona ja vain, mikäli poissaolon pituus on vähintään yhden täyden kalenteriviikon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 5.6. - 31.7.2017, mikäli lapsi ei käytä kunnallista päiväkotihoitoa ja siitä on kirjallisesti ilmoitettu etukäteen viimeistään kuukausi ennen ajankohtaa, jolloin lapsi ei käytä päivähoitoa.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle loman ajaksi (5.6.-31.7.2017) varhaiskasvatuspaikan eivätkä peruuta sitä, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta tai vähintään puolet 27 €/kk:ssa perittävästä maksusta.

Lisätietoja maksujen määräytymisestä 1.3.2017 alkaen (toimikausi 2016-2017) (pdf-tiedosto)

Lisätietoja maksujen määräytymisestä 1.8.2017 alkaen (toimikausi 2017-2018) (pdf-tiedosto)

Kunnallisten varhaiskasvatutuksen hoitomaksujen maksulaskuri

Maksuperusteet

Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu perustuu 28.2.2017 saakka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. 1.3.2017 jälkeen asiakasmaksupäätös perustuu uuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja sivistyslautakunnan päätökseen. Lakimuutoksen jälkeenkin päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa tuloselvityslomakkeella.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa siivistyspalvelukeskuksen asiakasmaksuja valmistelevalle palvelusihteerille.

Perheiden tulotiedot tulee toimittaa tuloselvityslomakkeen kera viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä kun hoitosuhde on alkanut. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu päivähoitomaksu.

Päivähoito laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi toukokuun päivähoitomaksu erääntyy kesäkuun lopussa.

Yksityiset perhepäivähoitajat ja -päiväkodit määrittelevät vanhemmilta perittävät hoitomaksut itse.

Toimikauden 2016-2017 loma-ajat ja hyvitysajankohta

Esiopetuksen loma-ajat:

Syysloma 13. - 14.10.2016
Joululoma 22.12.2016 - 8.1.2017
Talviloma 20. - 26.2.2017
Kesäloma 4.6. - 31.7.2017

Hyvitysajankohta:

Ajalla 5.6.-31.7.2017 päiväkotitoimintaa tullaan keskittämään. Lapsen poissaolo hyvitetään ainoastaan em. ajanjaksona ja vain, mikäli poissaolon pituus on vähintään yhden täyden kalenteriviikon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 5.6. - 31.7.2017, mikäli lapsi ei käytä kunnallista päiväkotihoitoa ja siitä on kirjallisesti ilmoitettu etukäteen viimeistään kuukausi ennen ajankohtaa, jolloin lapsi ei käytä päivähoitoa.

Bookmark and Share
Ota kantaa!